Luat Minh Khue

chuẩn mực kế toán

chuẩn mực kế toán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuẩn mực kế toán

Làm rõ hơn về chuẩn mực kế toán số 17 - thuế thu nhập doanh nghiệp

Làm rõ hơn về chuẩn mực kế toán số 17 - thuế thu nhập doanh nghiệp
Nhằm tạo nên sự đơn giản hơn, dễ hiểu hơn cho những kế toán viên, cán bộ thuế khi giải quyết vấn đề liên quan này, trong giới hạn bài viết này Tác giả xin đi vào phân tích, hệ thống hoá những vấn đề cơ bản theo quy định của Chuẩn mực và Thông tư hiện hành trên các khía cạnh sau: Những khái niệm cơ bản về thuế TNDN; Hạch toán thuế TNDN hiện hành;

Vận dụng chuẩn mực kế toán số 15 hợp đồng xây dựng trong việc xác định rủi ro và các thủ tục kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp xây lắp

Vận dụng chuẩn mực kế toán số 15 hợp đồng xây dựng trong việc xác định rủi ro và các thủ tục kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp xây lắp
Kiểm toán Báo cáo tài chính nói chung và doanh thu, chi phí, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp nói riêng là công việc có tính chất phức tạp cao, việc vận dụng tốt chuẩn mực “ Kế toán số 15 hợp đồng xây dựng” sẽ giúp (KTV) đánh giá khả năng sai phạm để xác định đúng mục tiêu và thủ tục kiểm toán, nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả việc kiểm toán.