So sánh tương đương (coercive comparisons) là sự so sánh tiền lương trả cho các nhóm công nhân khác nhau được đại diện của người lao động sử dụng để biện minh cho yêu cầu tăng lương. Các so sánh này có thể rút ra từ những văn bản chính thức hoặc không chính thức, hoặc suy ra từ các công việc có nội dung rất khác nhau.

Solow, Robert (1914) là ai ?

Solow, Robert (1914) là người được nhận giải thưởng Nôben về kinh tế năm 1987 về những cống hiến cho lý thuyết tăng trưởng kinh tế. Solow đã cống hiến cho lý thuyết tăng trưởng kinh tế và bổ sung vào kho tàng kiến thức của chúng ta về nguồn gốc của mức tăng thu nhập đầu người, về phương pháp phân tích có hệ thống đối với thị trường cũng như lý thuyết về tư bản và lãi suất.

Số bình quân (average). Xem số trung bình.