Sự điều chỉnh kỹ thuật (TECHNICAL CORRECTION) là sự tăng hoặc rớt giá chứng khoán hoặc tiền tệ tiếp theo đợt tăng hoặc rớt giá mạnh để đưa trở về giá trị thực của nó: Nhờ vào sự điều chỉnh kỹ thuật, các cổ phần của anh hôm nay đã hơi tăng sau khi rớt giá hôm qua.

A rise or fall in the price of a security or currency following an extreme fall or rise to bring it back to its real value: As a result of a technical correction, your shares rose slightly today after yesterday's fall.