1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 1 Bộ Quy chuẩn an toàn hàng không

Sửa đổi, bổ sung tiết i và ii, bãi bỏ tiết iii và iv điểm 1 khoản a Điều 1.033 quy định tại Phần 1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT như sau:

a. Sửa đổi và bổ sung Tiết i, ii của Điểm 1 Khoản a Điều 1.033 như sau:

i. Đối với giám sát viên bay: Họ phải có Giấy phép người lái tàu bay còn hiệu lực và ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giám sát an toàn khai thác tàu bay hoặc có Giấy phép người lái tàu bay còn hiệu lực và đã tích lũy ít nhất 5000 giờ bay ở vị trí lái chính.

ii. Các giám sát viên bay phải được đào tạo ban đầu, tích lũy kinh nghiệm bay, huấn luyện, bồi dưỡng, và đào tạo định kỳ theo tiêu chuẩn được quy định trong tài liệu (doc) 8335 và 10070 của ICAO. Giám sát viên bay cần có Giấy phép và năng định tương đương hoặc cao hơn so với giấy phép và năng định của người được kiểm tra và giám sát.

b. Loại bỏ Tiết iii và iv của Điểm 1 Khoản a Điều 1.033.

Sửa đổi và bổ sung Điểm 45 Điều 1.007 theo quy định tại Phần 1, Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT như sau: (45) Bay biển đường dài: là việc máy bay bay trên vùng nước và ở vị trí xa hơn khoảng cách tương ứng với: i. 120 phút bay bằng hoặc 740 km (400 nm) tới đất liền thích hợp cho việc hạ cánh khẩn cấp (lấy giá trị nào đến trước). Điều này áp dụng cho hai nhóm máy bay sau đây: Nhóm 1: máy bay có khả năng tiếp tục bay tới sân bay ở độ cao bay trên mức tối thiểu khi một động cơ ngừng hoạt động tại một điểm bất kỳ trên đường bay dự kiến hoặc chuyển hướng theo kế hoạch. Nhóm 2: máy bay trang bị từ 3 động cơ trở lên, có khả năng tiếp tục chuyến bay tới sân bay thay thế khi 2 động cơ ngừng hoạt động tại thời điểm bất kỳ trên đường bay. ii. 60 phút bay bằng hoặc 370 km (200 nm) (lấy giá trị nào đến trước) đối với máy bay hai động cơ không thuộc nhóm 1. iii. 30 phút bay bằng hoặc 185 km (100 nm) (lấy giá trị nào đến trước) tới đất liền thích hợp cho việc hạ cánh khẩn cấp, áp dụng cho các loại máy bay không thuộc tiết i và ii điểm này.

Sửa đổi và bổ sung Điểm 195 Điều 1.007 theo quy định tại Phần 1, Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT như sau: (195) Hệ thống quan trọng của chuyến bay EDTO: là hệ thống tàu bay mà sự hỏng hóc hoặc suy giảm hoạt động của nó sẽ có tác động không lợi đến an toàn của chuyến bay EDTO hoặc hệ thống có các tính năng hoạt động liên tục đặc biệt quan trọng đối với an toàn của chuyến bay và khả năng hạ cánh của tàu bay khi chuyển hướng trong chuyến bay EDTO. Hệ thống quan trọng của chuyến bay EDTO bao gồm các hệ thống có các đặc điểm sau đây: i. Hệ thống đồng nhất được đặt ở các vị trí khác nhau; ii. Hệ thống ảnh hưởng đồng đều tới hiệu suất của hệ thống quan trọng của chuyến bay EDTO; iii. Hệ thống dự phòng cho hệ thống quan trọng của chuyến bay EDTO.

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 4 Bộ Quy chuẩn an toàn hàng không

Sửa đổi và bổ sung Điểm 2 Khoản a Điều 4.055 theo quy định tại Phần 4, Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT như sau: Thực hiện việc sửa chữa, thay thế, tháo hoặc kiểm tra các thiết bị trước chuyến bay tiếp theo, trừ trường hợp tài liệu MEL cho phép tàu bay hoạt động với các thiết bị không hoạt động. Trong trường hợp cần phải thay thế thiết bị tại một địa điểm không phải là cơ sở bảo dưỡng chính và không có thiết bị tàu bay có Giấy chứng nhận cho phép khai thác đáp ứng quy định tại Điểm 3 Khoản a Điều 20.095 Phần 20 của BQCATHK, Người khai thác tàu bay có thể tạm thời lắp đặt một thiết bị tàu bay có Giấy chứng nhận cho phép khai thác theo quy định của quốc gia thành viên ICAO trong vòng 30 giờ bay hoặc cho đến khi tàu bay trở về cơ sở bảo dưỡng chính. Người thực hiện việc lắp đặt thiết bị tàu bay phải kiểm tra và đảm bảo rằng thiết bị tàu bay đáp ứng tất cả các yêu cầu về khai thác và bảo dưỡng trước khi tiến hành lắp đặt.

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 5 Bộ Quy chuẩn an toàn hàng không

Sửa đổi, bổ sung điểm 3 khoản d Điều 5.015 quy định tại Mục 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT như sau: Ngày cấp lần đầu, ngày cấp lại và ngày hết hạn.

Bổ sung điểm 6 khoản d Điều 5.015 quy định tại Mục 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT như sau: Mẫu Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng quy định tại Phụ lục 1 Điều 5.015.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 6 Bộ Quy chuẩn an toàn hàng không

Sửa đổi, bổ sung điểm 3 khoản a Điều 6.001 quy định tại Phần 6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT như sau: Chuyến bay trong lãnh thổ Việt Nam của tàu bay đăng ký tại các quốc gia khác thuộc Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Sửa đổi, bổ sung khoản a Điều 6.173 quy định tại Phần 6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT như sau: Chỉ được khai thác máy bay khi máy bay đó được trang bị đủ số lượng thuyền phao cho tất cả thành viên tổ bay và hành khách trong trường hợp bay biển đường dài.

5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 7 Bộ Quy chuẩn an toàn hàng không

Thêm vào Khoản e của Điều 7.013 quy định tại Phần 7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT thông tin sau: Từ ngày 01/07/2024, tất cả người lái tàu bay, nhân viên điều độ khai thác bay và tiếp viên hàng không phải trải qua quá trình đào tạo ban đầu và đào tạo định kỳ để đảm bảo việc cấp phép và năng định, cũng như duy trì hiệu lực của giấy phép và năng định của họ. Quá trình đào tạo và đánh giá sẽ tuân theo phương pháp dựa trên năng lực CBTA như quy định tại tài liệu hướng dẫn (Doc) 9868, 9941, 9995, 10002, 10097, 10106, 10147 của ICAO.

6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 8 Bộ Quy chuẩn an toàn hàng không

Sửa đổi, bổ sung điểm 5 khoản a Điều 8.003 quy định tại Phần 8 ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT như sau: Đánh giá viên y khoa: là bác sỹ để thực hiện việc đánh giá kết quả giám định nhân viên hàng không. Cục HKVN công bố danh sách Đánh giá viên y khoa đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Phần này.

Sửa đổi tiêu đề điểm 1 khoản a Điều 8.007 như sau: Nhóm 1: áp dụng cho người nộp đơn đề nghị cấp hoặc có các giấy phép sau: Bãi bỏ tiết iv điểm 1 khoản a Điều 8.007. Sửa đổi tiêu đề điểm 2 khoản a Điều 8.007 như sau: Nhóm 2: áp dụng cho người nộp đơn đề nghị cấp hoặc có các giấy phép sau.

7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 10 Bộ Quy chuẩn an toàn hàng không

Sửa đổi, bổ sung điểm 2, 3 khoản g Điều 10.105 quy định Mục 22 Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT như sau: Có giấy phép người lái vận tải thương mại với loại tàu bay tương ứng, được huấn luyện theo chương trình huấn luyện được quy định tại Phần 7 và Phần 14 Bộ QCATHK; Được huấn luyện tại cơ sở huấn luyện phù hợp theo quy định của Phần 9 Bộ QCATHK.

8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 12 Bộ Quy chuẩn an toàn hàng không

Sửa đổi tiêu đề khoản d Điều 12.075 quy định tại Mục 5 Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT như sau: Người có AOC khai thác loại tàu bay từ 04 tàu bay trở lên có trọng lượng cất cánh tối đa lớn hơn 20.000 kg hoặc từ 04 trực thăng trở lên có trọng lượng cất cánh tối đa lớn hơn 7.000 kg phải thiết lập và duy trì chương trình phân tích dữ liệu bay như là một phần của hệ thống quản lý an toàn với các yêu cầu sau.

9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 13 Bộ Quy chuẩn an toàn hàng không

Sửa đổi và bổ sung Điều 13.001 quy định tại Phần 13 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT như sau: Phần này đặt ra các yêu cầu về chuyên chở hành khách trên các chuyến bay thương mại đối với tàu bay có số ghế ngồi hành khách nhiều hơn 19 ghế, bổ sung các yêu cầu về chuyên chở hành khách đối với tàu bay trong Phần 10 của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng. Phần này áp dụng cho tất cả các cá nhân và tổ chức khai thác tàu bay thương mại, cũng như cho những người đại diện cho các tổ chức và cá nhân đó, thực hiện công việc liên quan đến chuyên chở hành khách.

10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 14 Bộ Quy chuẩn an toàn hàng không

Sửa đổi và bổ sung Khoản a của Điều 14.033 quy định tại Mục 6 Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT như sau: "Trong trường hợp lái phụ có số giờ bay trên loại tàu bay có trọng lượng lớn hơn 5700 kg và hơn 19 ghế hành khách ít hơn 50 giờ bay, và khi đó người lái chính (PIC) không phải là giáo viên kiểm tra bay, thì trong suốt toàn bộ giai đoạn cất, hạ cánh, và tại các giai đoạn quan trọng khác trong chuyến bay, nhiệm vụ bay phải được thực hiện bởi người lái chính.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về khai thác tàu bay. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!