Luật sư tư vấn về chủ đề "anh hùng lao động"

anh hùng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề anh hùng lao động.

Thông tư số 16/1999/TT-BYT của Bộ Y tế : Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg ngày 6/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới và quy trình xét chọn đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong ngành y tế

Thông tư số 16/1999/TT-BYT của Bộ Y tế : Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg ngày 6/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới và quy trình xét chọn đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong ngành y tế
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg ngày 06/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ dổi mới và quy trình xét chọn đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong ...