Luật sư tư vấn về chủ đề "biện chứng"

biện chứng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biện chứng.

Phân tích những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật

Phân tích những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật, phân tích sâu hơn về các cặp phạm trù: phạm trù "tất nhiên và ngẫu nhiên" và cặp phạm trù "Đồng nhất và khác nhau"...

Giới thiệu các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật và phân tích một số cặp phạm trù phổ biến

Giới thiệu các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật và phân tích một số cặp phạm trù phổ biến
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức khái quát về các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật và phân tích một số cặp phạm trù phổ biến, như: cặp phạm trù “Đồng nhất và khác nhau”; Cặp phạm trù “Bản chất và hiện tượng”...

Quan hệ biện chứng giữa cá nhân và xã hội theo triết học Mác - Lênin

Quan hệ biện chứng giữa cá nhân và xã hội theo triết học Mác - Lênin
Khái niệm xã hội được biểu hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, cao nhất là xã hội loài người (toàn thể nhân loại), thấp hơn là những hệ thống xã hội như quốc gia, dân tộc, giai cấp, chủng tộc. Vậy, Quan hệ biện chứng giữa cá nhân và xã hội theo triết học Mác - Lênin thể hiện như thế nào?

Phép biện chứng – phân tích quy luật mâu thuẫn

Phép biện chứng – phân tích quy luật mâu thuẫn
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về phép biện chứng – phân tích quy luật mâu thuẫn; Phân tích của Ăngghen về quy luật mâu thuẫn; Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật mâu thuẫn...

Tư duy pháp lý là gì? Tính biện chứng của tư duy pháp lý

Tư duy pháp lý là gì? Tính biện chứng của tư duy pháp lý
Tư duy là một hoạt động nhận thức của con người, tư duy pháp lý là một loại hình của tư duy được hiểu là cách thức suy nghĩ của Luật sư (hay bất kì những người nào làm việc trong ngành Luật) để tìm ra giải pháp cho một vụ việc với quy định pháp luật. Tìm hiểu tính biện chứng của tư duy pháp lý:

Mối quan hệ biện chứng giữa luật quốc tế và luật quốc gia

Mối quan hệ biện chứng giữa luật quốc tế và luật quốc gia
Bản chất quá trình xây dựng các quy phạm luật quốc tế mà các quốc gia tiến hành thông qua phương thức thoả thuận chính là quá trình đưa ý chí quốc gia vào nội dung của luật quốc tế. Ý chí này phản ánh tương quan lực lượng và tương quan lợi ích của các quốc gia

Dân chủ hóa, phân quyền hóa cơ cấu hệ thống quyền lực nhà nước theo tư duy pháp quyền biện chứng.

Dân chủ hóa, phân quyền hóa cơ cấu hệ thống quyền lực nhà nước theo tư duy pháp quyền biện chứng.
"Trước yêu cầu “Nhà nước nhỏ, xã hội lớn”, Nhà nước chuyên nghiệp, Nhà nước nhân văn và xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân, “Nhà nước kiến tạo sự phát triển”(1), tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động của Nhà nước trước thời kỳ mới, hiện đại hóa và hội nhập ở tầng cao mới, đòi hỏi phải xem xét và đổi mới nhận thức về vấn đề quyền lực nhà nước.

Mối quan hệ giữa lôgic biện chứng và lôgic hình thức?

Mối quan hệ giữa lôgic biện chứng và lôgic hình thức?
Cả hai môn lôgic này đều nghiên cứu về quy luật, hình thức và phương pháp của tư duy, nhưng mỗi môn học lại nghiên cứu những mặt khác nhau với những góc độ và phương thức khác nhau. Vậy, mối quan hệ giữa lôgic biện chứng và lôgic hình thức biểu hiện như thế nào?

Phép biện chứng trong triết học cổ điển Đức và triết học Mác

Phép biện chứng trong triết học cổ điển Đức và triết học Mác
Triết học cổ điển Đức là một trong ba tiền đề lý luận trực tiếp của sự hình thành triết học Mác. Nói đến nền triết học này không thể không nhắc đến Hegel. Triết học của ông đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác.