Luật sư tư vấn về chủ đề "cai nghiện ma túy"

cai nghiện ma túy | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cai nghiện ma túy.

Các biện pháp cai nghiện ma túy theo quy định mới nhất hiện nay

Các biện pháp cai nghiện ma túy theo quy định mới nhất hiện nay
Cai nghiện ma túy là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để chấm dứt việc sử dụng trái phép các chất này.

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA của Bộ Công an-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA của Bộ Công an-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định 
về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Luật phòng chống ma túy năm 2021 số 73/2021/QH14 mới nhất

Luật phòng chống ma túy năm 2021 số 73/2021/QH14 mới nhất
Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật phòng, chống ma túy số: 73/2021/QH14. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn luật này, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Xem nội dung chi tiết văn bản Luật Phòng chống ma túy 2021 kèm file tải về (download):

Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thàanh phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, ...

Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Thông tư liên tịch 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH về quy định quản lý và sử dụng kinh phí và miễn, giảm, hỗ trợ đối với tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Thông tư liên tịch 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH về quy định quản lý và sử dụng kinh phí và miễn, giảm, hỗ trợ đối với tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và c

Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và c
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và ...