Luật sư tư vấn về chủ đề "duy trì hoạt động thường xuyên"

duy trì hoạt động thường xuyên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề duy trì hoạt động thường xuyên.

Nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên là gì ?

Nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên là gì ?
Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu; Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, như sau:

Danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt ?

Danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08-4-2019. Quy định về danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, cụ thể:

Trách nhiệm thầm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu khi mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?

Trách nhiệm thầm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu khi mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP; Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về trách nhiệm thầm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu khi mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, như sau:

Thông tư số 68/2012/TT-BTC quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước

Thông tư số 68/2012/TT-BTC quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước
Thông tư 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân :

Quy định về chi phí trong hoạt động lựa chọn nhà thầu nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?

Quy định về chi phí trong hoạt động lựa chọn nhà thầu nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu; Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về chi phí lựa chọn nhà thầu và cách hạch toán khi mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, như sau:

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?

Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?
Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu; Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về nguồn kinh phí, cách lựa chọn nhà thầu khi mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, như sau:

Quy trình chào hàng cạnh tranh nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?

Quy trình chào hàng cạnh tranh nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu; Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về quy trình chào hàng cạnh tranh nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, cụ thể:

Quyết định 5799/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước.

Quyết định 5799/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước.
Ngày 25 tháng 09 năm 2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5799/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề ...

Thông tư số 131/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Thông tư số 131/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước