Luật sư tư vấn về chủ đề "giãn tiến độ thực hiện"

giãn tiến độ thực hiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giãn tiến độ thực hiện.

Tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư ?

Tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư ?
1. Nhà đầu tư khi tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà làm thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã cam kết thì phải thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước quản lý đầu tư về lý do và thời hạn tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.