Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giới thiệu luật"

giới thiệu luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giới thiệu luật.

Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009

Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009
Ngày 19 tháng 6 năm 2009, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Ngày 29 tháng 6 năm 2009 Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Luật này (Lệnh số 13/2009/L- CTN) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Đề cương giới thiệu luật giao dịch điện tử năm 2005

Đề cương giới thiệu luật giao dịch điện tử năm 2005
Bước vào thế kỷ 21, cuộc cách mạng về công nghệ thông tin đang tiến triển với tốc độ nhảy vọt, trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn thế giới.

Đề cương giới thiệu luật đất đai năm 2003

Đề cương giới thiệu luật đất đai năm 2003
Luật đất đai năm 1993 (bao gồm cả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sưng một số điều của Luật đất đai năm 2001) là một trong những đạo luật quan trọng thể hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật đất đai năm 1993 là tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần ổn định chính trị - xã hội.

Đề cương giới thiệu luật Sở Hữu Trí Tuệ năm 2009

Đề cương giới thiệu luật Sở Hữu Trí Tuệ năm 2009
Nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của xã hội và để cải thiện khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm, dịch vụ và của cả nền kinh tế, chúng ta phải tăng cường hơn nữa hoạt động trí tuệ, tạo ra nhiều sản phẩm văn hoá, phát triển khoa học, nâng cao trình độ công nghệ, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ nước ngoài, nâng cao chất lượng và uy tín kinh doanh, tăng hàm lượng trí tuệ trong sản phẩm, dịch vụ.

Đề cương giới thiệu luật tố tụng hình sự năm 2003

Đề cương giới thiệu luật tố tụng hình sự năm 2003
Bộ luật tố tụng hình sự này thay thế Bộ luât tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 1988 và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990, ngày 22 tháng 12 năm 1992 và ngày 09 tháng 6 năm 2000.

Giới thiệu luật viễn thông

Giới thiệu luật viễn thông
Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, Chính phủ đã tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng và trình Quốc hội dự án Luật Viễn thông. Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến tại hai kỳ họp và đã nhất trí thông qua Luật Viễn thông với đa số phiếu tán thành tại phiên họp ngày 23/11/2009.

GIỚI THIỆU LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

GIỚI THIỆU LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Sóng vô tuyến điện được ứng dụng hết sức rộng rãi trong đời sống kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, đặc biệt là các lĩnh vực viễn thông, phát thanh truyền hình, hàng không, hàng hải, khoa học, công nghiệp và y tế. Vì vậy, phổ tần số vô tuyến điện được hầu hết các nước trên thế giới thừa nhận là nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn và quý giá.