người nội bộ

Bài tư vấn về chủ đề người nội bộ

Mẫu báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan

Mẫu báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng