Luật sư tư vấn về chủ đề "người quản lý công ty"

người quản lý công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người quản lý công ty.

Quyền khởi kiện người quản lý công ty của cổ đông công ty cổ phần

Quyền khởi kiện người quản lý công ty của cổ đông công ty cổ phần
Nếu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ những trách nhiệm chung thì phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới về lợi ích và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.

Bãi nhiệm người quản lý công ty cổ phần?

Bãi nhiệm người quản lý công ty cổ phần?
Xin chào Luật Minh Khuê. Tôi có một vấn đề muốn nhờ giúp đỡ như sau: Công ty tôi là công ty cổ phần, và Điều lệ có quy định là nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty thì việc kiêm nhiệm này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trách nhiệm của người quản lý công ty Cổ phần mới nhất

Trách nhiệm của người quản lý công ty Cổ phần mới nhất
Thưa luật sư, tôi và một vài cá nhân khác đang có dự định thành lập một công ty cổ phần. Trong cơ cấu tổ chức của công ty dự kiến được thành lập này thì tôi sẽ được phân công nhiệm vụ quản lý công ty. Luât sư cho tôi hỏi, nếu là người quản lý công ty cổ phần thì tôi có trách nhiệm gì? Mong luật sư tư vấn, xin cảm ơn