Luật sư tư vấn về chủ đề "phòng chống dịch"

phòng chống dịch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phòng chống dịch.

Việt Nam đã áp dụng quan điểm lịch sử - cụ thể trong công tác phòng chống dịch COVID-19 như thế nào?

Việt Nam đã áp dụng quan điểm lịch sử - cụ thể trong công tác phòng chống dịch COVID-19 như thế nào?
Công tác chống dịch của nước ta luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chặt chẽ. Do đó Nhà nước cũng đã đưa ra những chính sách phù hợp, linh hoạt, mạnh mẽ theo hướng đổi mới, sáng tạo vận dụng theo quan điểm lịch sử - cụ thể như kim chỉ nam để phù hợp với từng thời điểm diễn ra trên thực tế.