Luat Minh Khue

Quản lý bảo hiểm

Quản lý bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quản lý bảo hiểm

Quản lý thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quản lý thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện
Theo Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức, quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. Định kỳ hằng quý, cử cán bộ xuống xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và thủ tục cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.