Luật sư tư vấn về chủ đề "thẩm quyền cấp giấy phép"

thẩm quyền cấp giấy phép | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẩm quyền cấp giấy phép.

Quyết định số 466/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc sửa đổi Quy chế đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh

Quyết định số 466/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc sửa đổi Quy chế đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm 
vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND 
ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh
Về việc sửa đổi Quy chế đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh