Luật sư tư vấn về chủ đề "triệu tập họp"

triệu tập họp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề triệu tập họp.

Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Trong đó có quyền yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu một tỷ lệ theo quy định của pháp luật.

Điều kiện triệu tập họp hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên ?

Điều kiện triệu tập họp hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi năm giữ 35% vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Tôi được biết ngoài Chủ tịch Hội đồng thành viên ra thì thành viên công ty sở hữu trên 10% phần vốn góp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định trong Điều lệ công ty quy định thì có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên.