Tái cơ cấu nợ có vấn đề (TROUBLED DEBT RESTRUCTURING) là tình hình khi bên cho vay đưa ra sự nhân nhượng cho bên vay đang gặp khó khăn về tài chính. Báo cáo Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính Số 15 (FASB 15) chia việc tái cơ cấu nợ của các khoản cho vay không hiệu quả, khi việc thanh toán cho khoản vay đã quá hạn 90 ngày hoặc hơn, thành hai loại: (1) những khoản cho vay mà bên vay chuyển tài sản cho bên cho vay; và (2) những khoản cho vay mà điều khoản tín dụng được điều chỉnh. Loại thứ hai này bao gồm phát mãi, giảm lãi suất, mở rộng ngày đáo hạn và miễn trả vốn gốc và/hoặc khoản chi trả tiền lãi. Thường bên cho vay thương lượng một giải pháp hòa thuận với bên vay để điều chỉnh điều khoản tín dụng ban đầu, thay vì tiến hành phát mãi đối với bên vay không chi trả