1. Thẩm quyền thi hành kỷ luật của Đoàn

1.1. Những tổ chức có thẩm quyền kỷ luật

- Chi đoàn và chi đoàn cơ sở.

- Ban chấp hành Đoàn cơ sở trở lên.

- Các ban cán sự Đoàn được Ban thường vụ Trung ương Đoàn ủy quyền.

Riêng thẩm quyền kỷ luật của tổ chức đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện theo Mục II, phần A, Phần thứ năm Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, cụ thể là:

+ Đối với ban chấp hành đoàn cơ sở ở trung đoàn và tương đương: Quyết định thi hành kỷ luật đến hình thức khai trừ đối với đoàn viên và cách chức ủy viên ban chấp hành liên chi đoàn; khiển trách, cảnh cáo đối với ủy viên ban chấp hành đoàn cơ sở. Các hình thức kỷ luật cao hơn do ban chấp hành đoàn cơ sở xét và đề nghị, cấp ủy đảng cơ sở chuẩn y.

+ Đối với ban chấp hành leien chi đoàn ở tiểu đoàn và đơn vị tương đương: Quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo đoàn viên và khiển trách đối với ủy viên ban chấp hành chi đoàn.

+ Ban chấp hành chi đoàn: Quyết định hình thức kỷ luật khiển trách đối với đoàn viên.

1.2. Thẩm quyền thi hành kỷ luật

>> Xem thêm:  Hỏi về mẫu đơn xin sinh con thứ ba ? Hình thức kỷ luật khi sinh con thứ ba ?

* Đối với đoàn viên

Khi vi phạm kỷ luật phải được kiểm điểm trước chi đoàn với sự có mặt ít nhất 2/3 tổng số đoàn viên chi đoàn và được quá nửa (1/2) ý kiến biểu quyết đồng ý của đoàn viên có mặt trong hội nghị.

Chi đoàn có thẩm quyền kỷ luật khiển trách đoàn viên. Từ hình thức cảnh cáo trở lên chi đoàn báo cáo lên đoàn cấp trên trực tiếp xem xét và quyết định.

*Đối với cán bộ Đoàn

Thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với cán bộ đoàn là ủy viên Ban Thường vụ và ủy viên Ban Chấp hành đoàn ở các cấp.

- ủy viên Ban Chấp hành đoàn cấp nào do hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp đó (có mặt ít nhất 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành) thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của quá nửa (1/2) số ủy viên Ban Chấp hành Đoàn có mặt tại hội nghị. Đồng thời, phải được cấp bộ đoàn cấp trên trực tiếp xét, quy định. Đối với ủy ban Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đoàn họp biểu quyết, quyết định hình thức kỷ luật với sự đồng ý của quá nửa (1/2) số ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại hội nghị.

Thẩm quyền kỷ luật đối với ủy viên ủy ban Kiểm tra đoàn các cấp áp dụng như kỷ luật ủy viên Ban Chấp hành đoàn cùng cấp.

- Trường hợp ủy viên Ban Chấp hành hoặc ủy viên ủy ban Kiểm tra frong độ tuổi đoàn viên, khi vi phạm kỷ luật phải kiểm điểm, thảo luận và biểu quyết hình thức kỷ luật tại chi đoàn nơi đồng chí đó sinh hoạt.

- Trường họp cán bộ đoàn là cấp ủy viên tham gia Ban Chấp hành đoàn, nếu vi phạm kỷ luật, trước khi kiểm điểm, phải báo cáo xin ý kiến cấp ủy quản lý trực tiếp cán bộ đó.

- Trường họp cán bộ giữ nhiều chức vụ trong nhiều cấp, khi vi phạm kỷ luật thì cấp nào quản lý trực tiếp chức danh nào cấp đó kiểm điểm, thảo luận biểu quyết hình thức kỷ luật và ban hành quyết định kỷ luật đối với chức danh đó.

>> Xem thêm:  Giáo viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý như thế nào ?

- Trường hợp cán bộ chuyên trách có chức vụ trong cơ quan của Đoàn nhưng không tham gia Ban Chấp hành, nếu vi phạm kỷ luật, cấp nào bổ nhiệm, cấp đó xử lý kỷ luật.

* Đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn

- Khiển trách, cảnh cáo cơ quan lãnh đạo của Đoàn do Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp xét và quyết định với sự đồng ý của quá nửa (1/2) số ủy viên Ban Chấp hành.

- Giải tán cơ quan lãnh đạo của Đoàn do hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp (có mặt ít nhất 2/3 số ủy viên Ban Chấp hành)

1.2. Giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đoàn

Giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đoàn là việc xác minh, kết luận, ra quyết định của các tổ chức đoàn có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn quy định.

2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

- Ban Thường vụ đoàn, ủy ban Kiểm tra các cấp có nhiệm vụ giải quyết khiếu nại. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đoàn phải tuần tự từ cấp ra quyết định kỷ luật sau đó mới đến cấp trên của cấp ra quyết định kỷ luật. Thời hạn giải quyết được quy định tại điểm e, tiểu mục 20.1, 20. Điều 29 của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI. Nếu quá thời hạn theo quy định tại Hướng dần thực hiện Điều lệ Đoàn mà cấp đó không giải quyết hoặc nếu đã giải quyết mà người khiếu nại không đồng ý, còn khiếu nại tiếp thì ủy ban Kiểm tra, cấp bộ đoàn cấp trên của cấp đã giải quyết khiếu nại có trách nhiệm xem xét giải quyết, nếu tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên bị kỷ luật vẫn chưa thống nhất với quyết định giải quyết thì có thể khiếu nại đển cấp cao nhất là Trung ương Đoàn.

- Khi nhận được đơn khiếu nại vượt cấp hoặc những đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, ủy ban Kiểm tra hoặc cấp bộ đoàn cấp trên có trách nhiệm chuyển lại cho các cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết.

- Khi có những khiếu nại kỷ luật gửi vượt cấp, hoặc gửi đến cơ quan không có thẩm quyền giải quyết thì cơ quan nhận được có trách nhiệm hướng dẫn để người khiếu nại biết các quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại để thực hiện đúng các quy định về giải quyết khiếu nại của Đoàn.

>> Xem thêm:  Cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 trở lên?

3. Nguyên tắc và thủ tục giải quyết khiếu nại

- Người khiếu nại về kỷ luật nhất thiết phải thực hiện bằng đơn, có chữ ký trực tiếp (không thụ ý, giải quyết đơn khiếu nại photocopy chữ ký), trong đơn khiếu nại phải thể hiện đủ các nội dung: ngày, tháng, năm, họ tên, địa chỉ người khiếu nại, nội dung, lý do, bằng chứng khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại.

- Thời hạn giải quyết lần đầu không quá 30 ngày; đối với các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài, nhưng thời gian kéo dài thêm không quá 45 ngày.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo (Đối với khu vực đi lại khó khăn thời hạn có thể kéo dài hơn nhung không quá 45 ngày). Thời gian giải quyết mỗi lần tiếp theo không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Người khiếu nại không gửi đơn khiếu nại đến nhiều cấp, nhiều ngành cùng một lúc; trong thời gian cấp có thẩm quyền đang xem xét, kết luận, người khiếu nại không gửi đơn khiếu nại đi các cấp, các ngành...

- Trường hợp đơn khiếu nại có nội dung, tính chất phức tạp, có liên quan đến nhiều cấp thì ủy ban Kiểm tra, cấp bộ đoàn cấp trên trực tiếp có thể xem xét giải quyết.

- Đối với đơn, thư khiếu nại có liên quan đến đại biểu Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu của Đoàn, thì chỉ nhận và xem xét, giải quyết đơn thư đó nếu được gửi đến trước đại hội, hội nghị đại biểu ít nhất 10 ngày.

- Trong khi giải quyết đơn khiếu nại, ủy ban Kiểm tra phải đảm bảo khách quan, trung thực, đúng pháp luật và đúng quy định của Điều lệ Đoàn, không được quy chụp, trù dập, áp đặt đối với người có đơn khiếu nại. Sau khi giải quyết xong phải báo cáo với cấp bộ Đoàn có thẩm quyền xử lý.

- Cơ quan giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và phải thể hiện những nội dung sau:

+ Ngày, tháng, năm ra quyết định giải quyết khiếu nại;

+ Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin vào Đảng, giấy giới thiệu Đảng viên mới nhất 2021

+ Nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần, sai toàn bộ;

+ Những căn cứ để giải quyết khiếu nại;

+ Giữ nguyên, sửa đổi một phần hay huy bỏ toàn bộ quyết định kỷ luật bị khiếu nại;

+ Việc bồi thường thiệt hại (nếu có).

Quyết định giải quyết khiếu nại được gửi cho người khiếu nại, các cơ quan, tổ chức liên quan.

4. Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại

- Quyết định giải quyết khiếu nại phải được các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành.

- Nếu sửa đổi hoặc xóa bỏ quyết định kỷ luật thì cấp bộ đoàn nào có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật, cấp đó phải có trách nhiệm ra quyết định sửa đổi hoặc ra quyết định xóa bỏ kỷ luật.

- Những quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ đoàn viên bị xâm hại do quyết định thi hành kỷ luật trái với quy định trong Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn thì phải được cân nhắc, xem xét (trường hợp bị cách chức thì tùy theo điều kiện thực tế có thể phục hồi lại chức vụ bị cách chức, hoặc trao đổi, thống nhất với cơ quan có chức năng, có thẩm quyền bố trí vào chức vụ, vị trí công tác mới cho phù hợp).

5. Lập và lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại

>> Xem thêm:  Quy định xác minh lý lịch của người vào Đảng năm 2021 ? Xử lý người khai lý lịch vào Đảng không trung thực ?

5.1. Khái niệm hổ sơ, lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ

- Văn bản được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan sau khi đã giải quyết xong phải lập thành hồ sơ để phục vụ cho công tác nghiên cứu, khai thác sử dụng lâu dài. Hồ sơ là một tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có một (hoặc một số) đặc điểm chung như tên loại văn bản, cơ quan ban hành văn bản, thời gian hoặc những địa điểm khác, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của một cá nhân.

Hồ sơ trong công các giải quyết khiếu nại về kỷ luật của Đoàn là một tập văn bản, tài liệu và các vật ghi tin khác có liên quan với nhau về các vẩn đề, vụ việc, nhân sự... được hình thành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban Kiểm tra các cấp do Điều lệ Đoàn quy định và nhiệm vụ do Ban Chấp hành Đoàn các cấp giao.

- Lập hồ sơ giải quyết khiếu nại là việc tập hợp những văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của ủy ban Kiểm tra các cấp theo từng vấn đề, vụ việc, chuyên đề từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc để bảo quản, phục vụ khai thác, sử dụng trước mắt cũng như lâu dài.

- Lưu trữ hồ sơ của ủy ban Kiểm tra là quá trình thu thập, chỉnh lý, lưu giữ các hồ sơ, tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động của ủy ban Kiểm tra các cấp để phục vụ việc khai thác, sử dụng trước mắt cũng như lâu dài.

5.2. Mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm lập hồ sơ

- Mục đích, ý nghĩa:

+ Lập hồ sơ sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu suất công tác của cán bộ và nhân viên trong cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp.

+ Giúp cơ quan, đơn vị quản lý tài liệu chặt chẽ, giữ gìn bí mật tài liệu.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu trữ.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam mới nhất năm 2021

- Trách nhiệm lập hồ sơ: Lập hồ sơ là trách nhiệm của toàn thể cán bộ trong ủy ban kiểm tra các cấp chứ không phải chỉ riêng của bộ phận văn thư lưu trữ.

5.3. Yêu cầu cùa việc lập hồ sơ

- Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được lưu trữ tại cấp đã ra quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định gồm:

+ Đơn, thư khiếu nại có chữ ký của người khiếu nại.

+ Kết luận về việc giải quyết khiếu nại và các tài liệu chứng cứ có liên quan.

+ Quyết định về việc giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành.

+ Các công văn giấy tờ khác có liên quan.

Thẩm quyền thi hành xử lý kỷ luật của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

>> Xem thêm:  Năm 2021, Viên chức sinh con thứ 3 thì có bị ảnh hưởng gì không ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Điều lệ đoàn quy định về hình thức kỷ luật như thế nào?

Trả lời:

Tuỳ theo mức độ, tính chất vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn mà áp dụng một trong những hình thức kỷ luật sau:

- Đối với cán bộ, đoàn viên: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

- Đối với tổ chức Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

Câu hỏi: Phương châm thi hành kỷ luật trong Đoàn?

Trả lời:

- Công minh: công bằng, bình đẳng trong việc thi hành kỷ luật. Mọi cán bộ, đoàn viên nếu vi phạm kỷ luật Đoàn đều bị thi hành kỷ luật của Đoàn. Chống các biểu hiện bao che, định kiến, thiên vị, buông lỏng kỷ luật, kỷ cương của Đoàn. 

- Chính xác: thi hành kỷ luật phải đúng người, đúng sự việc, đúng mức. Trước khi thi hành kỷ luật phải xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh, tác hại của việc vi phạm mà quyết định hình thức kỷ luật cho đúng. 

- Kịp thời: kỷ luật đúng thời điểm mà cán bộ, đoàn viên vi phạm mới có tác dụng giáo dục người mắc khuyết điểm và giáo dục phòng ngừa nhiều người khác, từ dó tạo được niềm tin trong quần chúng, tránh dây dưa kéo dài hoặc bao che khuyết điểm.   

Câu hỏi: Phương hướng thi hành kỷ luật trong Đoàn?

Trả lời:

- Thi hành kỷ luật phải nghiêm minh đối với các trường hợp: cán bộ, đoàn viên sa sút ý chí chiến đấu, vi phạm chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm Điều lệ Đoàn và các nguyên tắc xây dựng Đoàn, không chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đoàn, vô tổ chức kỷ luật, mất đoàn kết trầm trọng, thoái hóa biến chất về phẩm chất đạo đức như trộm cắp, sống sa hoa trụy lạc.   

- Những thiếu sót thuộc cá tính trong sinh hoạt hàng ngày không thuộc về phẩm chất thì phê bình, nhắc nhở.