1. Trò chơi điện tử là gì ?

- Trò chơi điện tiện là một trò chơi sử dụng các thiết bị điện tử để tạo ra một hệ thống tương tác với người chơi nhằm mục đích chính là giải trí.

 

2. Điều kiện thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử có vốn đầu tư nước ngoài.

Khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng đủ những điều kiện theo quy định của điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam.

- Căn cứ vào Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam thì kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh với tỷ lệ góp của phía nước ngoài không vượt quá 49%.Theo đó, phần vốn góp của của thương nhân nước ngoài đầu tư về Việt Nam không vượt quá 49% .

- Căn cứ vào Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng có quy định tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng của điều kiện sau đây:

+ Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

+ Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ dân tộc bán trú từ 200 m trở lên.

+ Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thi loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại có thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác.

+ Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an.

+ Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

 

3. Quy trình thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử

Bước 1: Tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư, hồ sơ đề nghị đăng ký đầu tư gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân là một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh minh nhân dân, Căn cước công dân , Hộ chiếu , giấy tờ chứng thực cá nhân hợp khác.

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp , tài liệu tương đương khác.

- Tài liệu chứng minh năng liệu tài chính của nhà đầu gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà nước đầu tư , mục tiêu đầu tư , quy mô đầu tư , vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất ( nếu có ), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động , hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ quyền sử đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiện về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hợp đồng BCC.

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật ( nếu có).

Trong thời hạn 10-15 ngày kể từ ngày Sở kế hoạch và đầu tư nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2 : Tiến hành thủ tục đăng ký thành lập công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020 hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm :

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần,

- Bản sao hợp lệ với các giấy tờ sau:

+ Chứng minh thư nhân dân dân hoặc căn cứ công dân hoặc hộ chiếu đối với thành viên góp vốn / cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật.

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên / cổ đông là tổ chức.

Sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ thì trong thời gian 5 -7 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

4. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gồm các tài liệu cơ bản sau:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định 121/2021/NĐ-CP.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp, trong đó có đăng ký kinh doanh ngành, nghề trò chơi điện tử có thưởng.

- Bản sao quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú đã đưa vào kinh doanh tại cơ sở lưu trú du lịch.

- Sơ đồ bố trí điểm kinh doanh, trong đó có thuyết minh các nội dung cơ bản sau: sửa ra, vào điểm kinh doanh; khu vực bố trí các máy trò chơi điện tử có thưởng; khu vực thu ngân, kho quy kiểm đếm tiền mặt , đồng tiền quy ước và lưu giữ và lưu giữ thiết bị đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước, khu vực bố trí thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát và thiết bị phòng, chữa cháy.

- Báo cáo tài chính năm liền kề trước năm doanh nghiệp nộp sơ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chứng.Báo cáo tài chính được kiểm toán là báo cáo chấp thuận toàn phần.

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

- Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức bộ phần kiểm toán nội bộ, quy định nội về phòng, chống rửa tiền và thể lệ trò chơi.

- Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, số lượng, chủng loại và loại hình trò chơi điện tư có thưởng, dư kiến nhu cầu thu , chi ngoại tệ , giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với với điểm kinh doanh và kế hoạch triển khai thực hiện.

- Danh sách, lý lịch sơ lược trình độ và kinh nghiệm làm việc, bản sao các văn bằng có chứng thực của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao kèm theo việc xuất trình bản chính để đối chiếu chứng minh năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản lý, điều hành điểm kinh doanh.

Mọi vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại 19006162 để được tư vấn pháp luật.