1. Thời gian công khai thông tin của cơ sở giáo dục trên cổng thông tin

Theo quy định của pháp luật tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 09/2024/TT - BGDĐT thì các cơ sở giáo dục cần tuân thủ các quy định về thời gian công khai như sau:

- Công bố công khai các thông tin theo quy định tại điểm a Khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 14 của thông tư trước ngày 30 tháng 6 hàng năm. Trong trường hợp có sự thay đổi hoặc thông tin chưa được cập nhật đến ngày 30 tháng 6 do các nguyên nhân khách quan hoặc quy định pháp luật cần phải bổ sung cập nhật trước 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi hoặc ngày có thông tin chính thức. Đối với giáo dục mầm non thì ngoài việc công khai thông tin theo quy định trên thì cần thêm công khai kế hoạch giáo dục tháng trước ngày 25 của tháng trước, kế hoạch giáo dục tuần và dự kiến thực đơn hàng ngày/ tuần của trẻ em trước ngày thứ bảy của tuần trước. Đối với giáo dục phổ thông thì cần công khai dự kiến thực đơn hàng ngày/ tuần của học sinh trên cổng thông tin điện tử trước ngày thứ bảy của tuần trước.

Công bố báo cáo thường niên của năm trước liền kề theo quy định tại điểm b Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 14 của thông tư trước ngày 30 tháng 6 hàng năm. Các số liệu liên quan đến báo cáo tài chính năm trước cần được cập nhật tính đến hết thời gian quyết toán của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, thời điểm công khai thông tin của cơ sở giáo dục được quy định như sau:

Công bố công khai các nội dung đối với các hoạt động giáo dục cho cơ sở giáo dục thực hiện trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

Lưu ý: Trường hợp nội dung công khai có thể thay đổi hoặc đến ngày 30 tháng 6 hàng năm mà chưa có thông tin do nguyên nhân khách quan hoặc do quy định khác của pháp luật thì phải được cập nhật bổ sung chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi thông tin hoặc từ ngày có thông tin chính thức.

- Đối với giáo dục mầm non thì phải thực hiện việc công khai thêm trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại cơ sở giáo dục đối với cơ sở giáo dục chưa có cổng thông tin điện tử các thông tin: kế hoạch giáo dục tháng, trước ngày 25 của tháng trước; kế hoạch giáo dục tuần, ngày và dự kiến thực đơn hàng ngày/ tuần của trẻ em trước ngày thứ bảy của tuần trước.

- Đối với giáo dục phổ thông cũng giống như giáo dục mầm non nhưng phải thực hiện công khai thêm trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục về dự kiến thực đơn hàng ngày/ tuần của học sinh (nếu có) trước ngày thứ bảy của tuần trước.

- Công bố báo cáo thường niên của năm trước liền kề để công khai cho các bên liên quan tổng quan về kết quả hoạt động của các cơ sở giáo dục và phải trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

 

2. Lưu ý về thời gian công khai thông tin của cơ sở giáo dục

Theo quy định của pháp luật tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 09 năm 2024 Thông tư của Bộ giáo dục và đào tạo quy định như sau:

- Thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử được xác định tối thiểu là 05 năm tính từ ngày công bố công khai thông tin

- Đối với các cơ sở giáo dục mầm non hoặc các trường, lớp dành cho người khuyết tật mà chưa có cổng thông tin điện tử thì thời gian niêm yết công khai là 90 ngày và sau khi niêm yết thì phải lưu giữ tài liệu công khai để đảm bảo việc tiếp cận thông tin trong thời hạn tối thiểu là 05 năm kể từ ngày niêm yết.

Như vậy, theo quy định trên thì thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử tối thiểu là 05 năm kể từ ngày công bố công khai

Thời gian niêm yết công khai đối với cơ sở giáo dục mầm non; trường, lớp dành cho người khuyết tật đối với trường hợp chưa có cổng thông tin điện tử tối thiểu là 90 ngày và sau khi niêm yết phải lưu giữ tài liệu công khai để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là 05 năm kể từ ngày niêm yết.

 

3. Lưu ý về trách nhiệm thực hiện việc công khai thông tin của các cơ sở giáo dục

Theo quy định của pháp luật tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 09 năm 2024 Thông tư của Bộ Giáo dục Đào tạo thì các cơ sở giáo dục được yêu cầu tuân thủ các quy định sau đây về việc công khai thông tin:

- Đối với việc xây dựng và ban hành quy định cụ thể về công khai trong hoạt động của cơ sở giáo dục thì phải thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày thông tư số 09 năm 2024 Thông tư của Bộ giáo dục và đào tạo hiệu lực.

- Cần tổ chức thực hiện, tổng kết và đánh giá công tác công khai. Đồng thời phải xây dựng phương hướng và nhiệm vụ công khai cho các hoạt động tổng kết và đánh giá hàng năm (hoặc năm học). Ngoài ra, việc phải lập phương hướng và nhiệm vụ cho năm (hoặc năm học) tiếp theo của cơ sở giáo dục.

- Khi được yêu cầu bằng văn bản từ bộ giáo dục và đào tạo hoặc từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì cần phải báo cáo về công tác công khai.

Lưu ý về nội dung công khai chung đối với các cơ sở giáo dục cụ thể như sau:

- Tên cơ sở giáo dục (bao gồm tên bằng tiếng nước ngoài, nếu có)

- Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử).

- Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư Nếu có.

- Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục

- Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục

- Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ bao gồm: họ và tên, chức danh; địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử

- Tổ chức bộ máy:

+ Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, cho phép hoạt động giáo dục và đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục nếu có)

+ Quyết định công nhận hội đồng trường bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục;

+ Quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có)

+ Họ và tên, chức vụ, điện thoại địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị thuộc trực thuộc, thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có).

- Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở giáo dục, các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và quy định quy chế nội bộ khác.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Cơ sở giáo dục phổ thông gồm những cấp nào? Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Thời gian công khai thông của cơ sở giáo dục. Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết về nội dung bài viết.