­­­­­­­­­­­BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHU VỰC TPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3869/BTP-HĐKT

V/v: Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

 

 

  Kính gửi:

Thi hành Quyết định số 4397/QĐ-BTP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Hà Nội, Hội đồng kiểm tra thông báo về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Quý III, IV/2011 và Quý I/2012 như sau:

1. Thông báo danh sách người tập sự hành nghề luật sư được tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Hà Nội và những người không được tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Hà Nội, danh sách người xin hoãn kiểm tra (có danh sách kèm theo).

2. Địa điểm tổ chức kiểm tra: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thời gian tổ chức kiểm tra: từ ngày 01/6/2012 đến ngày 03/6/2012.

Thí sinh có mặt tại Hội trường lớn, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh lúc 13h30 ngày 01/6/2012 để dự khai mạc kỳ kiểm tra.

Thời gian kiểm tra cụ thể như sau:

- Bài thi viết thứ nhất về kỹ năng hành nghề luật sư (180 phút) bắt đầu từ 6h30 ngày 02/6/2012;

>> Xem thêm:  Tư vấn quy định pháp luật về trồng, bảo vệ, chặt phá cây xanh tại Hà Nội ?

- Bài thi viết thứ hai về pháp luật luật sư và đạo đức nghề nghiệp của luật sư (90 phút) bắt đầu từ 13h00 ngày 02/6/2012;

- Thi vấn đáp bắt đầu từ 7h00 ngày 03/6/2012.

4. Thí sinh tham dự kiểm tra chuẩn bị hồ sơ vụ việc (03 bộ, được đóng quyển) và nộp tại trụ sở Đoàn luật sư Hà Nội, tầng 9 Cung trí thức, khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Thí sinh của ĐLS thành phố Hà Nội nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 30/5/2012; thí sinh của ĐLS các tỉnh khác nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 31/5/2012.

Khi đi kiểm tra kết quả tập sự, thí sinh phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân.

Hội đồng kiểm tra đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thông báo cho người tập sự hành nghề luật sư có tên trong danh sách tham dự kiểm tra.

Mọi thông tin liên quan đến việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Hà Nội được thông báo trên trang Bổ trợ tư pháp www.moj.gov.vn/bttp.

  TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA

            KT. CHỦ TỊCH

            PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                 VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

>> Xem thêm:  Giá đất ở, đất phi nông nghiệp của Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp (để b/c);                                      Đỗ Hoàng Yến

- Liên đoàn luật sư Việt Nam;

- Thành viên Hội đồng kiểm tra (để biết);

- Sở Tư pháp các tỉnh,thành phố (để biết);                                                      

- Lưu: VT, Cục CNTT, Vụ BTTP.                                                                                                                         

>> Xem thêm:  Bảng giá đất quận Cầu Giấy- thành phố Hà Nội mới nhất