BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2012/TT-BNV

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNHSỐ 41/2012/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ VIỆCLÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căncứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căncứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy địnhvề vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Bộtrưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vịsự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chínhphủ),

Chương 1.

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU VIÊNCHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 1. Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập

Việcthống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củađơn vị sự nghiệp công lập thực hiện như sau:

1. Thốngkê những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài, lặpđi lặp lại có tính chu kỳ mà đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện, gồm:

a) Nhữngcông việc lãnh đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu, cấp phó của ngườiđứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu, cấp phó của người đứngđầu các tổ chức cấu thành của đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩmquyền quy định (trừ những người làm việc ở các vị trí, chức danh được pháp luậtquy định là công chức);

b)Những công việc thực thi, thừa hành mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của viênchức, trong đó tách rõ:

- Côngviệc thực thi, thừa hành thuộc về chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệpcủa đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là công việc hoạt động nghềnghiệp);

- Côngviệc thực thi, thừa hành mang tính phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điềuhành và hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chunglà công việc hỗ trợ, phục vụ).

2. Khôngthống kê những công việc có tính thời vụ, đột xuất hoặc công việc không thuộcchức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thốngkê công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện trình tự từ đơn vịcấp dưới lên đơn vị cấp trên trong cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp cônglập. Người đứng đầu các tổ chức thuộc và trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lậpcó trách nhiệm thống kê công việc thuộc đơn vị mình báo cáo người đứng đầu đơnvị sự nghiệp công lập.

4. Việcthống kê công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Phụ lục số 1 ban hànhkèm theo Thông tư này.

Điều 2. Phân nhóm công việc

1. Trêncơ sở thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại Điều 1, người đứng đầu đơn vị sự nghiệpcông lập chỉ đạo, triển khai việc tổng hợp và phân nhóm công việc như sau:

a) Cácnhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành;

b) Cácnhóm công việc hoạt động nghề nghiệp;

c) Cácnhóm công việc hỗ trợ, phục vụ.

2. Việcphân nhóm công việc thực hiện theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Các yếu tố ảnh hưởng

1. Cácyếu tố ảnh hưởng đến việc xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp cônglập, gồm:

a) Chếđộ làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm chế độ làm việc 40 giờ một tuần,chế độ làm việc 24 giờ/24 giờ (theo giờ hành chính hoặc theo ca, kíp);

b) Phạmvi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định trong phạm vi địaphương và phạm vi nhiều địa phương;

c) Tínhđa dạng về lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Hoạt độngtrong một ngành, nghề và hoạt động trong nhiều ngành, nghề;

d) Tínhchất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập;

đ)Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;

e) Mứcđộ hiện đại hóa công sở của đơn vị sự nghiệp công lập;

g) Cácyếu tố khác (nếu có).

2.Các yếu tố ảnh hưởng được thực hiện theo Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thôngtư này.

Điều 4. Thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viênchức

Việcthống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lậpthực hiện như sau:

1. Thốngkê thực trạng về số lượng và chất lượng đội ngũ viên chức (kể cả những ngườihợp đồng lao động theo quy định của pháp luật) tại thời điểm xây dựng đề án vịtrí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, gồm các nội dung:

a) Trìnhđộ đào tạo;

b) Chuyênngành được đào tạo;

c) Ngoạingữ;

d) Tinhọc;

đ)Giới tính;

e)Tuổi đời;

g) Ngạch(hoặc chức danh nghề nghiệp) viên chức đang giữ;

h) Thâmniên công tác (kinh nghiệm nghề nghiệp).

2. Báocáo đánh giá thực trạng việc đáp ứng yêu cầu công việc, bố trí, sử dụng và hiệuquả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ viên chức và người lao động ở đơn vị sựnghiệp công lập. Nội dung báo cáo gồm:

a) Đánhgiá việc đáp ứng và sự phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đội ngũ viên chức vàngười lao động ở đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Đánhgiá việc bố trí, sử dụng và năng lực, hiệu quả công việc thực tế của từng viênchức theo nhiệm vụ đang đảm nhận.

3.Việc thống kê thực hiện trạng đội ngũ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lậpthực hiện theo Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệpcông lập

1. Trêncơ sở thống kê, phân nhóm công việc; các yếu tố ảnh hưởng; thống kê, đánh giáthực trạng đội ngũ viên chức và chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan cóthẩm quyền quy định, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xác định vị tríviệc làm và tổng hợp thành danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp cônglập.

2. Mỗivị trí việc làm gắn với nội dung chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể, gắn với chứcdanh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp và chức danh lãnh đạo, quản lýtrong đơn vị sự nghiệp công lập (nếu là các công việc lãnh đạo, quản lý, điềuhành).

3. Danhmục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

a) Cácvị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành;

b) Cácvị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp;

c) Cácvị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ.

4. Danhmục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập được thể hiện ở cột 1, cột 2,cột 3 của Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm

1. Trêncơ sở danh mục vị trí việc làm được xác định tại Điều 5, việc xây dựng bản môtả công việc của từng vị trí việc làm được thực hiện như sau:

a) Môtả về nội dung, quy trình, thủ tục và thời gian hoàn thành từng công việc tạitừng vị trí việc làm;

b) Kếtquả (sản phẩm), khối lượng công việc của vị trí việc làm;

c) Điềukiện làm việc (trang thiết bị, phần mềm quản lý, phương tiện, môi trường làmviệc,...).

2. Tạinhững vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành có cả việcthực hiện công việc thực thi, thừa hành thì phần mô tả về công việc thực thi,thừa hành được thực hiện như đối với vị trí việc làm gắn với công việc hoạtđộng nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Bảnmô tả công việc của từng vị trí việc làm thực hiện theo Phụ lục số 6 ban hànhkèm theo Thông tư này.

Điều 7. Khung năng lực của từng vị trí việc làm

1. Khungnăng lực của từng vị trí việc làm được xây dựng căn cứ trên cơ sở yêu cầu thựchiện công việc, được phản ánh trên bản mô tả công việc tương ứng, gồm các nănglực và kỹ năng cần có để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Khungnăng lực của từng vị trí việc làm thực hiện theo Phụ lục số 7 ban hành kèm theoThông tư này.

Điều 8. Xác định chức danh nghề nghiệp, hạng chức danhnghề nghiệp ứng với vị trí việc làm và số lượng người làm việc

Việcxác định chức danh nghề nghiệp và hạng của chức danh nghề nghiệp ứng với vị tríviệc làm và số lượng người làm việc được tiến hành đồng thời và gắn liền vớiquá trình xác định danh mục vị trí việc làm ở Phụ lục số 5 ban hành kèm theoThông tư này và căn cứ vào các yếu tố sau:

1.Lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ;

2.Tên của vị trí việc làm;

3.Bản mô tả công việc;

4.Khung năng lực;

5. Vịtrí, quy mô, phạm vi hoạt động và đối tượng phục vụ của đơn vị sự nghiệp cônglập.

6. Quyđịnh về hạng cao nhất của chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Chứcdanh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc được thểhiện ở cột 4, cột 5, cột 6 của Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

Cơcấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập là tỷlệ của số lượng viên chức theo từng chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việclàm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương 2.

ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Điều 10. Xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vịsự nghiệp công lập

1. Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướngChính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọichung là Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sauđây gọi chung là tỉnh) và đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm chỉ đạo, tổchức triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc thẩm quyền quản lý trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Đềán vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt ổn định từ 1- 3 năm.

3. Đơnvị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thường xuyên rà soát về chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơcấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đề án vị trí việc làm đã được phêduyệt. Hàng năm, xây dựng đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong các trường hợpquy định tại Điều 11 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Hàngnăm, nếu các đơn vị sự nghiệp công lập không gửi công văn và đề án đề nghị cơquan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh vị trí việc làm theo quy định thì giữ ổnđịnh vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danhnghề nghiệp đã được phê duyệt.

4. Đốivới những đơn vị sự nghiệp công lập thành lập mới trước khi ra quyết định, cơquan có thẩm quyền thành lập phải gửi hồ sơ phê duyệt vị trí việc làm, số lượngngười làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp về cơ quan cóthẩm quyền quyết định để phê duyệt theo quy định.

5. Đơnvị sự nghiệp công, lập xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị mình theo Phụlục số 8 về đề án (mẫu) ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Bộ,tỉnh tổng hợp danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viênchức theo chức danh nghề nghiệp theo các phụ lục số: 9A, 9B, 10A, 10B, 11A và11B ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định đề án

1. Việcxây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpđược thực hiện theo trình tự sau:

Bước1: Đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản cótrách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việclàm hàng năm của đơn vị mình trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo quyđịnh.

Bước2: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp có trách nhiệm thẩm địnhđề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm của các đơn vị sựnghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý; tổng hợp, xây dựng đề án vị trí việclàm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập củacơ quan, tổ chức, đơn vị mình trình người đứng đầu ký và gửi cơ quan quản lýcấp trên trực tiếp theo quy định.

Bước3: Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ và Sở Nội vụ các tỉnh có trách nhiệm:

a) Vụ(Ban) Tổ chức cán bộ giúp Bộ thẩm định đề án vị trí việc làm hoặc đề án điềuchỉnh vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộcvà trực thuộc Bộ; tổng hợp, xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điềuchỉnh vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, trình lãnh đạoBộ có văn bản gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

b) SởNội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định đề án vị trí việc làm hoặc đề ánđiều chỉnh vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộctỉnh; tổng hợp, xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị tríviệc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, trình lãnh đạo Ủy bannhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Vềthẩm định đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong đơnvị sự nghiệp công lập

a) Vềđiều kiện thẩm định

- Đềán vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệpcông lập phải có đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đơnvị sự nghiệp công lập được thành lập đúng thẩm quyền theo quy định của phápluật.

b) Vềnội dung thẩm định

Việcthẩm định đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong đơnvị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số41/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Vềquy trình thẩm định

Bước1: Thẩm định về hồ sơ: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định đềán vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm có trách nhiệm thẩmđịnh về hồ sơ. Khi hồ sơ không đúng hoặc chưa đủ theo quy định được hoàn trảlại cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng đề án để hoàn thiện.

Bước2: Thẩm định về nội dung đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị tríviệc làm theo quy định;

Bước3: Dự thảo văn bản thẩm định trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xemxét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 12. Áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị sự nghiệpcông lập của Đảng, tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan khác của Nhà nước

Đốivới các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, tổ chức của ĐảngCộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòngQuốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tốicao, việc xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làmthực hiện theo các quy định và hướng dẫn tại Thông tư này để trình cơ quan cóthẩm quyền xem xét, quyết định và đồng thời gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp chungtheo quy định.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thôngtư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2013.

2. Bãibỏ những quy định về biên chế sự nghiệp hướng dẫn tại Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện phâncấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn vềbiên chế sự nghiệp trước đây trái với hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà khôngphải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ đểhướng dẫn, xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Lưu: Văn thư, TCBC (25b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

ĐƠNVỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: ………

ĐƠNVỊ BÁO CÁO: ………….

PHỤ LỤC SỐ 1

THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THEOCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ(Ban hành kèm theo Thông tư số14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Số TT

Tên công việc

Ghi chú (nếu có)

1

2

3

I

Công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Công việc thứ nhất

2

Công việc thứ hai

3

Công việc

II

Công việc hoạt động nghề nghiệp

1

Công việc ...

2

Công việc …

3

Công việc …

III

Công việc hỗ trợ, phục vụ

1

Công việc …

2

Công việc …

3

Công việc …


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠNVỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: ………

ĐƠNVỊ BÁO CÁO: ………….

PHỤ LỤC SỐ 2

PHÂN NHÓM CÔNG VIỆC(Ban hành kèm theo Thông tư số14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Số TT

Nhóm công việc

Công việc

1

2

3

I

Nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Nhóm lãnh đạo đơn vị

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập

Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

2

Nhóm lãnh đạo các tổ chức trực thuộc

Cấp trưởng tổ chức thuộc hoặc trực thuộc

Cấp phó của người đứng đầu tổ chức thuộc hoặc trực thuộc

II

Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp

1

Nhóm công việc 1

Công việc…

Công việc…

……..

2

Nhóm công việc 2

Công việc…

Công việc…

……

III

Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

1

Nhóm công việc 1

Công việc…

Công việc…

…….

2

Nhóm công việc 2

Công việc…

....

…….


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠNVỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: ………

ĐƠNVỊ BÁO CÁO: ………….

PHỤ LỤC SỐ 3

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG(Ban hành kèm theo Thông tư số14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Số TT

Các yếu tố ảnh hưởng

Mức độ ảnh hưởng

Ghi chú (nếu có)

Cao

Trung bình

Thấp

1

2

3

4

5

6

1

Chế độ làm việc:

2

Phạm vi hoạt động

3

Tính đa dạng về lĩnh vực hoạt động

4

Tính chất, đặc điểm của hoạt động nghề nghiệp

5

Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động

6

Mức độ hiện đại hóa công sở

7

Các yếu tố khác (nếu có)


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠNVỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: ………

ĐƠNVỊ BÁO CÁO: ………….

PHỤ LỤC SỐ 4

THỐNG KÊ THỰC TRẠNG ĐỘINGŨ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬPTính đến ngày ………….
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 củaBộ trưởng Bộ Nội vụ)

Số TT

Đơn vị/ Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, chức danh

Các nhiệm vụ đang đảm nhận

Năm tuyển dụng

Ngạch (Chức danh nghề nghiệp) hiện đang giữ

Trình độ chuyên môn cao nhất

Trình độ ngoại ngữ

Trình độ tin học

Chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ

Nam

Nữ

Vào cơ quan nhà nước

Vào đơn vị đang làm việc

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Hệ đào tạo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Lãnh đạo đơn vị

1

Nguyễn Văn A…

2

Nguyễn Văn B

3

II

Phòng 1

1

Nguyễn Văn X

2

III

Phòng 2

1

Nguyễn Văn Y

……..

Ghichú:

Cột6: Sau khi đề án vị trí việc làm được phê duyệt thì thay “nhiệm vụ đang đảmnhận” bằng “vị trí việc làm đang đảm nhận”

Cột9: Sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành chức danh nghề nghiệp thì ghi theochức danh nghề nghiệp.


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠNVỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: ………

ĐƠNVỊ BÁO CÁO: ………….

PHỤ LỤC SỐ 5

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀMCỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP(Ban hành kèm theo Thông tư số14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Số TT

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Chức danh lãnh đạo, quản lý (nếu có)

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Hạng của chức danh nghề nghiệp

Xác định số lượng người làm việc cần thiết

1

2

3

4

5

6

I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

1

Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập

2

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

3

Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc hoặc trực thuộc

4

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc hoặc trực thuộc

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1

Vị trí việc làm ….

2

Vị trí việc làm ….

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1

Vị trí việc làm ….

2

Vị trí việc làm ….

…………………………..


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠNVỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: ………

ĐƠNVỊ BÁO CÁO: ………….

PHỤ LỤC SỐ 6

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦAVỊ TRÍ VIỆC LÀM(Ban hành kèm theo Thông tư số14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Vị trí việc làm

Công việc chính phải thực hiện

Sản phẩm đầu ra

Số TT

Tên vị trí việc làm

Số TT

Tên công việc

Tên sản phẩm đầu ra

Kết quả thực hiện trong năm

1

2

3

4

5

6

I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập

1.1

Công việc thứ nhất

1.2

Công việc thứ hai

2

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

2.1

Công việc thứ nhất

3

Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc

3.1

Công việc thứ nhất

3.1

Công việc thứ ….

4

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc

4.1

Công việc thứ nhất

Công việc thứ …

II

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1

Vị trí ……

5.1

Công việc thứ nhất

Công việc thứ ….

2

Vị trí ……

6.1

Công việc thứ nhất

Công việc thứ …

III

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1

Vị trí ………

7.1

Công việc thứ nhất

…………


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠNVỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: ………

ĐƠNVỊ BÁO CÁO: ………….

PHỤ LỤC SỐ 7

KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊTRÍ VIỆC LÀM …..(Ban hành kèm theo Thông tư số14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Năng lực, kỹ năng

Ghi chú

1

2

3

1

2

3

4

5

Ghichú: Cột 2 yêu cầu về năng lực, kỹ năng cần phải có để hoàn thành nhiệm vụ ở vịtrí việc làm cụ thể, như: năng lực tổng hợp; năng lực giải quyết các vấn đềphát sinh trong thực tế của ngành; năng lực tập hợp, quy tụ; năng lực điều hànhvà phối hợp hoạt động; kỹ năng soạn thảo văn bản; ....


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 8

ĐỀ ÁN (MẪU) VỊ TRÍ VIỆCLÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP(Áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệpcông lập)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộtrưởng Bộ Nội vụ)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I.SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1.Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp cônglập

1.1.Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

1.2.Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

1.3.Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

2.Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Tùytheo lĩnh vực, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập đểkhái quát những yếu tố tác động. Ví dụ: các Trường giáo dục phổ thông, các yếutố tác động: số lớp, học sinh, …

II.CƠ SỞ PHÁP LÝ

1.Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổchức của đơn vị sự nghiệp công lập

2.Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

3.Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sựnghiệp công lập.

4.Văn bản quy định về chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức và số lượng ngườilàm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,…

Phần II

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀCƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

I.XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Căncứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông tư này, xác định danh mục vị tríviệc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo thứ tự sau:

1.Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1.1.Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập

1.2.Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

1.3.Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc

1.4.Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

2.Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

2.1.Vị trí việc làm ….

2.2.Vị trí việc làm …..

………………

3.Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

3.1.Vị trí việc làm …….

3.2.Vị trí việc làm ……..

……………….

II.XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Căncứ Điều 5, Điều 6 của Thông tư này, xác định số lượng người làm việc trong đơnvị sự nghiệp công lập như sau:

TT

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số lượng người làm việc

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập

2

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

3

Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc

4

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

5

Vị trí việc làm …

Vị trí việc làm …

….

……….

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

Vị trí việc làm ….

Vị trí việc làm ….

…………………..

III.XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Căncứ Điều 8, Điều 9 của Thông tư này, xác định cơ cấu viên chức theo chức danhnghề nghiệp như sau:

-Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc tương đương (nếu có)…., ….% tổng số;

-Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương (nếu có)…., ….% tổng số;

- Viênchức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương (nếu có) ….,….% tổng số;

-Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương (nếu có)…., ….% tổng số;

-Chức danh khác: …., …% tổng số.

IV.KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (NẾU CÓ)

Đềán trình bày những kiến nghị, đề xuất (nếu có) liên quan đến xác định vị tríviệc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghềnghiệp.

V.ĐỀ ÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CÓ SỰ ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đốivới đơn vị sự nghiệp công lập có sự điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổchức do cơ quan có thẩm quyền quyết định thì nội dung đề án điều chỉnh vị tríviệc làm cần bổ sung các nội dung sau: Phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và thựctế thực hiện về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chứctheo chức danh nghề nghiệp tương ứng theo các mục I, II, III nêu trên. Cụ thể:

-Tại Mục I: Bổ sung danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;vị trí việc làm thực tế thực hiện và đề xuất bổ sung hoặc giảm vị trí việc làm.

- TạiMục II: Bổ sung số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sốlượng viên chức thực tế có mặt và đề xuất bổ sung hoặc giảm số lượng người làmviệc.

-Tại Mục III: Bổ sung cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp cóthẩm quyền phê duyệt và đề xuất chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghềnghiệp đối với vị trí việc làm mới, số lượng người làm việc tăng thêm.

Thủ trưởng cơ quan phê duyệt Đề án
(Ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị xây dựng Đề án
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC KÈM THEO ĐỀ ÁN

1.Văn bản thẩm định đề án của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị sựnghiệp công lập.

2.Dự thảo Quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

3.Dự thảo Quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

4.Các văn bản có liên quan và các mẫu biểu phục vụ xác định vị trí việc làm, cơcấu viên chức, số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

BỘ,NGÀNH……….

PHỤ LỤC SỐ 9A

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆCLÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP(Ban hành kèm theo Thông tư số14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Số TT

Tên vị trí việc làm

Số lượng vị trí việc làm

Số lượng người làm việc

1

2

3

4

Tổng số

I

Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo

1

Học viện

1.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1.1.1

Cấp trưởng đơn vị

1.1.2

Cấp phó của người đứng đầu đơn vị

1.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1.2.1

Giảng viên

1.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1.3.1

Kế toán

2

Trường đại học

2.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

2.1.1

Cấp trưởng đơn vị

2.1.2

Cấp phó người đứng đầu đơn vị

2.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

2.2.1

Giảng viên

2.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

2.3.1

Kế toán

3

Trường Cao đẳng

4

Trường Trung cấp

5

Trung tâm

II

Sự nghiệp y tế

1

Bệnh viện

2

Viện có giường

3

Trung tâm

III

Sự nghiệp nghiên cứu khoa học

1

Viện

2

Trung tâm

IV

Sự nghiệp văn hóa, thể thao

V

Sự nghiệp khác


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN(Ký và ghi rõ họ tên)

UBNDTỈNH, THÀNH PHỐ …….

PHỤ LỤC SỐ 9B

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆCLÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP(Ban hành kèm theo Thông tư số14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Số TT

Tên vị trí việc làm

Số lượng vị trí việc làm

Số lượng người làm việc

1

2

3

4

Tổng số

A

Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo

I

Trường đại học

1.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1.1.1

Cấp trưởng đơn vị

1.1.2

Cấp phó của người đứng đầu đơn vị

1.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1.2.1

Giảng viên

….

1.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1.3.1

Kế toán

….

II

Trường cao đẳng

1.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1.1.1

Cấp trưởng đơn vị

1.1.2

Cấp phó của người đứng đầu đơn vị

1.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1.2.1

Giảng viên

1.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1.3.1

Kế toán

III

Trường trung học chuyên nghiệp

IV

Trung tâm GDTX

V

Cơ sở giáo dục có tên gọi khác

VI

Giáo dục phổ thông

1

Trường trung học phổ thông

2

Trường trung học cơ sở

3

Trường tiểu học

4

Trường mầm non

B

Sự nghiệp y tế

1

Bệnh viện

2

Viện có giường

3

Trung tâm

C

Sự nghiệp nghiên cứu khoa học

1

Viện

2

Trung tâm

D

Sự nghiệp văn hóa, thể thao

Đ

Sự nghiệp khác


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
CHỦ TỊCH(Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ,NGÀNH……….

PHỤ LỤC SỐ 10A

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VỊTRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP(Ban hành kèm theo Thông tư số14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Đơn vị

Số lượng vị trí việc làm

Số lượng người làm việc

Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Vị trí, lãnh đạo, quản lý

Vị trí gắn với công việc hoạt đồng nghề nghiệp

Vị trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

Vị trí để thực hiện HĐ 68

Lãnh đạo, quản lý

Viên chức hoạt động nghề nghiệp

Viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

Hợp đồng lao động theo NĐ 68

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng số

I

Giáo dục - Đào tạo

1

Học viện

1.1

Học viện 1

1.n

Học viện n

2

Đại học

2.1

Trường Đại học 1

2.n

Trường Đại học n

3

Cao đẳng

3.1

Trường Cao đẳng 1

3.n

Trường Cao đẳng n

4

Trung cấp

4.1

Trường Trung cấp 1

4.n

Trường Trung cấp n

5

Trung tâm

5.1

Trung tâm 1

5.n

Trung tâm n

II

Y tế

1

Bệnh viện

1.1

Bệnh viện 1

1.n

Bệnh viện n

2

Viện có giường

2.1

Viện 1

2.n

Viện n

3

Trung tâm

3.1

Trung tâm 1

3.n

Trung tâm n

III

Nghiên cứu khoa học

1

Viện

1.1

Viện 1

1.n

Viện n

2

Trung tâm

2.1

Trung tâm 1

2.n

Trung tâm n

IV

Văn hóa, thể thao

4.1

Đơn vị 1

4.n

Đơn vị n

V

Các đơn vị sự nghiệp khác

5.1

Đơn vị 1

5.n

Đơn vị n


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN(Ký và ghi rõ họ tên)

UBNDTỈNH, THÀNH PHỐ …

PHỤ LỤC SỐ 10B

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VỊTRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP(Ban hành kèm theo Thông tư số14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Đơn vị

Số lượng vị trí việc làm

Số lượng người làm việc

Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Vị trí lãnh đạo, quản lý

Vị trí gắn với công việc hoạt đồng nghề nghiệp

Vị trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

Vị trí để thực hiện HĐ 68

Lãnh đạo, quản lý

Viên chức hoạt động nghề nghiệp

Viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

Hợp đồng lao động theo NĐ 68

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng số

A

Giáo dục - Đào tạo

I

Đại học

1

Trường Đại học 1

n

Trường Đại học n

II

Cao đẳng

Trường Cao đẳng 1

Trường Cao đẳng n

III

Trung học chuyên nghiệp

1

Trường 1

n

Trường n

IV

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

1

Trung tâm 1

n

Trung tâm n

V

Cơ sở giáo dục có tên gọi khác

1

Trường 1

….

n

Trường n

VI

Giáo dục phổ thông

1

Trung học phổ thông

1.1

Trường 1

1.n

Trường n

2

Trung học cơ sở

2.1

Trường 1

2.n

Trường n

3

Tiểu học

3.1

Trường 1

3.n

Trường n

4

Mầm non

3.1

Trường 1

3.n

Trường n

B

Y tế

1

Bệnh viện

Bệnh viện 1

Bệnh viện n

2

Viện có giường

Viện 1

Viện n

3

Trung tâm

Trung tâm 1

Trung tâm n

C

Nghiên cứu khoa học

1

Viện

Viện 1

Viện n

2

Trung tâm

Trung tâm 1

Trung tâm n

D

Văn hóa, thể thao

Đơn vị 1

Đơn vị n

Đ

Các đơn vị sự nghiệp khác

1

Đơn vị 1

n

Đơn vị n


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
CHỦ TỊCH(Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ,NGÀNH: …

PHỤ LỤC SỐ 11A

CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEOCHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP(Ban hành kèm theo Thông tư số14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Đơn vị

Số lượng viên chức và người lao động tương ứng với chức danh nghề nghiệp hoặc tương đương

Tổng số

Chia ra

Chức danh nghề nghiệp hạng I

Chức danh nghề nghiệp hạng II

Chức danh nghề nghiệp hạng III

Chức danh nghề nghiệp hạng IV

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng số

I

Giáo dục - Đào tạo

1

Học viện

1.1

Học viện 1

1.n

Học viên n

2

Đại học

2.1

Trường Đại học 1

2.n

Trường Đại học n

3

Cao đẳng

3.1

Trường Cao đẳng 1

3.n

Trường Cao đẳng n

4

Trung cấp

4.1

Trường Trung cấp 1

4.n

Trường Trung cấp n

5

Trung tâm

5.1

Trung tâm 1

5.n

Trung tâm n

II

Y tế

1

Bệnh viện

1.1

Bệnh viện 1

1.n

Bệnh viện n

2

Viện có giường

2.1

Viện 1

2.n

Viện n

3

Trung tâm

3.1

Trung tâm 1

3.n

Trung tâm n

III

Nghiên cứu khoa học

1

Viện

1.1

Viện 1

1.n

Viện n

2

Trung tâm

2.1

Trung tâm 1

2.n

Trung tâm n

IV

Văn hóa, thể thao

4.1

Đơn vị 1

4.n

Đơn vị n

V

Các đơn vị sự nghiệp khác

5.1

Đơn vị 1

5.n

Đơn vị n


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN(Ký và ghi rõ họ tên)

UBNDTỈNH, THÀNH PHỐ ….

PHỤ LỤC SỐ 11B

CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEOCHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP(Ban hành kèm theo Thông tư số14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Đơn vị

Số lượng viên chức và người lao động tương ứng với chức danh nghề nghiệp hoặc tương đương

Tổng số

Chia ra

Chức danh nghề nghiệp hạng I

Chức danh nghề nghiệp hạng II

Chức danh nghề nghiệp hạng III

Chức danh nghề nghiệp hạng IV

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng số

A

Giáo dục - Đào tạo

I

Đại học

1

Trường Đại học 1

n

Trường Đại học n

II

Cao đẳng

Trường Cao đẳng 1

Trường Cao đẳng n

III

Trung học chuyên nghiệp

1

Trường 1

n

Trường n

IV

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

1

Trung tâm 1

n

Trung tâm n

V

Cơ sở giáo dục có tên gọi khác

1

Trường 1

n

Trường n

VI

Giáo dục phổ thông

1

Trung học phổ thông

1.1

Trường 1

1.n

Trường n

2

Trung học cơ sở

2.1

Trường 1

2.n

Trường n

3

Tiểu học

3.1

Trường 1

3.n

Trường n

4

Mầm non

3.1

Trường 1

3.n

Trường n

B

Y tế

1

Bệnh viện

Bệnh viện 1

Bệnh viện n

2

Viện có giường

Viện 1

Viện n

3

Trung tâm

Trung tâm 1

...

Trung tâm n

C

Nghiên cứu khoa học

1

Viện

Viện 1

Viện n

2

Trung tâm

Trung tâm 1

Trung tâm n

D

Văn hóa, thể thao

Đơn vị 1

Đơn vị n

Đ

Các đơn vị sự nghiệp khác

1

Đơn vị 1

n

Đơn vị n


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

…. ngày ….. tháng …. năm …
CHỦ TỊCH(Ký và ghi rõ họ tên)