Thư cam kết (COMMITMENT LETTER) là mẫu thư của người cho vay ghi sự sẵn sàng tạm ứng tiền cho người vay được chỉ định, hoàn trả theo lãi suất và thời gian nhất định. Đây là thông báo phổ biến trong khoản vay là các bất động sản không bảo đảm, như mức tín dụng mua nhà và thế chấp lần thứ hai, chi phối bởi điều khoản giải tỏa, cho phép người cho vay hủy bỏ bản thỏa thuận trong trường hợp có sự thay đổi bất lợi thực sự trong điều kiện tài chính của người vay.