Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sa

Thứ nhất, văn bản quy định về quản lý, sử dụng hoặc thanh lý tài sản công là Luật quản lý sử dụng tài sàn nhà nước 2008 . Bởi căn cứ vào điều Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước 2008 quy định về phạm vi điều chỉnh:

“Luật này quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị), bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do pháp luật quy định.”

Thứ hai, văn bản quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách tại cở sở trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện là Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo. Bởi căn cứ vào điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên về điều kiện, hồ sơ thành lập, cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục thường xuyên; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục; giáo viên; học viên; tài chính – tài sản và quan hệ giữa trung tâm giáo dục thường xuyên với các cơ quan, tổ chức khác.

2. Quy chế này áp dụng cho các trung tâm giáo dục thường xuyên.”

Văn bản thứ hai quy định về việc quản lý sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách tại cơ sở trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện là Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bởi căn cứ vào Điều 1 Nghị định này quy định về phạm vi điều chỉnh:

“Nghị định này quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.”

Thứ ba là văn bản quy định kinh phí về các lớp nghề năm 2015 tại trung tâm giáo thường xuyên Bá Thước, do Tỉnh đoàn Thanh Hóa mở là Quyết định số 4455/2010/QĐ-UBND của ủy bản nhân dân tỉnh Thanh Hóa về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015.

Trân trọng cảm ơn./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập