Thu nhập chuyển giao (transfer earnings) là thu nhập mà một nhân tố sản xuất phải nhận được để nó không bị chuyển giao cho mục đích sử dụng khác. Mức thu nhập cao hơn giá chuyển giao của một nhân tố sản xuất được gọi là tô kinh tế. Xem bán tô.