- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định.

- Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ:

+ Trường hợp miễn đánh giá tại chỗ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.

+ Trường hợp không miễn đánh giá tại chỗ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định thành lập Đoàn đánh giá tại chỗ; Đoàn đánh giá tại chỗ tiền hành đánh giá tại đơn vị; sau khi Đoàn đánh giá tại chỗ chuyển kết quả đánh giá hợp lệ về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp công nhận lần đầu, hồ sơ bao gồm:

+ Đề nghị công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.

+ Báo cáo khả năng kiểm định phương tiện đo.

+ Bản sao văn bản về tư cách pháp nhân của tổ chức.

* Trường hợp công nhận lại hoặc công nhận mở rộng, hồ sơ gồm:

+ Đề nghị công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.

+ Báo cáo khả năng kiểm định phương tiện đo.

+ Các biên bản kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong thời gian được công nhận (nếu có).

+ Bản sao chứng chỉ công nhận hoặc chứng nhận quy định tại Điều 12 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 20/2006/QĐ-BKHCN (nếu có đề nghị miễn đánh giá tại chỗ).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d.  Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn ba (3) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cụcc Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  thông báo cho tổ chức đề nghị những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả kết quả đánh giá hợp lệ của Đoàn đánh giá tại chỗ nếu có), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  ra Quyết định công nhận khả năng kiểm định.

d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức đề nghị được công nhận khả năng kiểm định để công nhận cho tổ chức đó đủ khả năng kiểm định phương tiện đo.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.  

h. Lệ phí: không

i. Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đề nghị công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (mẫu kèm theo).

- Báo cáo khả năng kiểm định phương tiện đo (mẫu kèm theo).

- Báo cáo tình hình kiểm định phương tiện đo (mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

BỘ PHẬN LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ