1. Thủ tục hành chính điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác không?

Nghị định 45/2020/NĐ-CP đã được chính phủ ban hành để quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Theo nghị định này, các nguyên tắc chủ yếu bao gồm:

- Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được coi là có giá trị pháp lý, không khác biệt so với các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử phải tuân thủ các nguyên tắc hợp pháp, hợp lý, và khoa học. Đảm bảo sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin, và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức, cá nhân yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử sẽ được đặt làm trung tâm, đồng thời bảo đảm ngôn ngữ và phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, và dễ thực hiện, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC.

- Không đòi hỏi tổ chức, cá nhân phải khai, nộp lại dữ liệu mà cơ quan thực hiện TTHC đã quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn lòng chia sẻ.

- Tối đa hóa các bước thực hiện TTHC trên môi trường điện tử nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, và công sức của tổ chức, cá nhân, và cơ quan có thẩm quyền.

- Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử không được làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan đến thực hiện giao dịch điện tử mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Như vậy, Nghị định đã nêu rõ rằng việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử sẽ có giá trị pháp lý tương tự như các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 45/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020.

 

2. Những hành vi không được làm trong thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Nghị định chi tiết hóa những hành vi bị cấm đối với cán bộ, công chức, và viên chức tham gia quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bao gồm:

- Cản trở quyền lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của tổ chức hoặc cá nhân.

- Đòi hỏi tổ chức hoặc cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu bằng văn bản giấy để xác minh và kiểm tra, đặc biệt là đối với các thành phần hồ sơ đã được ký số và ghi nhận tính pháp lý trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

- Can thiệp trái phép vào quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bao gồm việc truyền, thu thập, xử lý, gửi, hoặc thông báo kết quả xử lý hồ sơ, giao dịch thanh toán. Đồng thời, cấm can thiệp trái phép, làm sai lệch dữ liệu hồ sơ, giao dịch thanh toán, và kết quả xử lý thủ tục hành chính, cũng như tiết lộ thông tin và sao chép dữ liệu trái thẩm quyền.

- Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt, hoặc sử dụng trái phép danh tính điện tử của tổ chức, cá nhân, hoặc cơ quan có thẩm quyền.

- Mọi hành động khác bị cấm bởi pháp luật và có liên quan đến hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường điện tử.

 

3. Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính điện tử

Nghị định 45/2020/NĐ-CP đặc tả quy trình tiếp nhận thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như sau: Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh đảm nhận việc tiếp nhận yêu cầu và thực hiện kiểm tra tự động về mặt kỹ thuật. Trong trường hợp hồ sơ đủ các yếu tố và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hệ thống sẽ tự động xác nhận việc gửi hồ sơ thành công và thông báo thời điểm tiếp nhận chính thức.

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ đăng nhập vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để kiểm tra hồ sơ điện tử từ tổ chức hoặc cá nhân. Quá trình kiểm tra bao gồm hai phần chính:

- Kiểm tra tính chính xác của thông tin tại mẫu đơn, tờ khai thông qua việc khai thác thông tin từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được kết nối và chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

- Kiểm tra thông tin chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, tính hợp lệ, chính xác, và nguyên vẹn đối với các thành phần hồ sơ. Việc này sẽ tuân thủ quy định của Luật Giao dịch điện tử.

Nếu hồ sơ đáp ứng các điều kiện tiếp nhận, cán bộ, công chức, viên chức sẽ tiếp nhận, cấp mã hồ sơ thủ tục hành chính và thực hiện xử lý theo quy trình quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các quy định liên quan. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không đúng quy định, cán bộ sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân và hướng dẫn bổ sung thông qua các kênh thông tin đã đăng ký.

Thông báo về việc tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ sẽ được cán bộ thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận. Các thông tin và thành phần hồ sơ sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và kiểm tra chính xác sẽ được lưu giữ tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

 

4. Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính?

Quy trình chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử để thực hiện thủ tục hành chính được quy định theo Điều 9 của Nghị định 45/2020/NĐ-CP, chi tiết như sau:

- Tổ chức và cá nhân có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ điện tử bằng cách điều chỉnh mẫu đơn và tờ khai theo yêu cầu của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bao gồm:

+ Điền thông tin vào mẫu đơn và tờ khai trên các biểu mẫu điện tử đã được cung cấp sẵn;

+ Đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc liên kết đến nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức hoặc cá nhân;

+ Ký chữ ký số vào mẫu đơn, tờ khai, giấy tờ, tài liệu điện tử nếu có yêu cầu. Quá trình yêu cầu ký số được công bố trước khi tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ điện tử. Thành phần hồ sơ được ký chữ ký số sẽ có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy được ký hợp lệ.

- Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị hồ sơ, mẫu đơn, và tờ khai điện tử, tổ chức hoặc cá nhân có thể gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. Thông tin và dữ liệu sau khi ghi nhận, nếu được đồng ý bởi tổ chức hoặc cá nhân, sẽ tự động lưu giữ và điền vào các biểu mẫu điện tử và hồ sơ điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính trong các lần tiếp theo, theo nhu cầu của tổ chức hoặc cá nhân.

Do đó, quy trình chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử để thực hiện thủ tục hành chính được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 01: Hoàn tất việc điền thông tin vào mẫu đơn và tờ khai trên các biểu mẫu điện tử được cung cấp trước đó.

Bước 02: Đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc liên kết đến nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức hoặc cá nhân.

Bước 03: Nếu có yêu cầu, thực hiện ký chữ ký số vào mẫu đơn, tờ khai, giấy tờ, tài liệu điện tử.

Lưu ý: Quá trình yêu cầu ký số sẽ được công khai trước khi tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ điện tử. Cần lưu ý rằng thành phần của hồ sơ mà đã được ký chữ ký số sẽ có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy được ký hợp lệ.

Bài viết liên quan: Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Thủ tục hành chính điện tử giá trị pháp lý như các hình thức khác? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!