Cơ sở pháp lý liên quan và được sử dụng trong bài viết:

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước;

- Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

- Thông tư 87/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước.

1. Mở đầu vấn đề 

Giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN) là các giao dịch điện tử giữa Kho bạc Nhà nước với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và trong nội bộ hệ thống KBNN trong các hoạt động nghiệp vụ của KBNN trong quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước là điểm truy cập duy nhất của Kho bạc Nhà nước trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà Kho bạc Nhà nước cung cấp.

Cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước có địa chỉ truy cập là https://vst.mof.gov.vn/ và bao gồm các trang thông tin điện tử tích hợp nơi Kho bạc Nhà nước cung cấp các thông tin, dịch vụ, giao dịch liên quan đến hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Các trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước tiếp nhận chứng từ điện tử liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết, trừ trường hợp có quy định khác về thời hạn nhận chứng từ hoặc trong các trường hợp hệ thống của Kho bạc Nhà nước đang bảo trì, nâng cấp hoặc gặp sự cố kỹ thuật, không thể vận hành. Trường hợp bảo trì, nâng cấp hệ thống, Kho bạc Nhà nước thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước ít nhất 02 ngày.

Trước khi thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước qua các trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước , cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện định danh và xác thực điện tử theo quy định của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã hoàn thành giao dịch bằng phương thức điện tử, thì không phải thực hiện phương thức giao dịch khác và được công nhận đã hoàn thành thủ tục, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức điện tử qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN. Riêng thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế, Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

2. Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của KBNN

- Cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước là điểm truy cập duy nhất của KBNN trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà Kho bạc Nhà nước cung cấp.

- Cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước có địa chỉ truy cập là https://vst.mof.gov.vn/ và bao gồm các trang thông tin điện tử tích hợp nơi Kho bạc Nhà nước cung cấp các thông tin, dịch vụ, giao dịch liên quan đến hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

3. Giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của KBNN như thế nào?

Giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước được thực hiện qua các trang thông tin điện tử tích hợp của Cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước quy định tại Điều 5 Thông tư này bao gồm:

a) Giao dịch điện tử liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên môi trường điện tử;

b) Các giao dịch điện tử liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;

c) Giao dịch chia sẻ dữ liệu số trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;

d) Các giao dịch điện tử khác trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động của Kho bạc Nhà nước.

Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước tiếp nhận chứng từ điện tử liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, trừ trường hợp có quy định khác về thời hạn nhận chứng từ hoặc trong các trường hợp hệ thống của Kho bạc Nhà nước đang bảo trì, nâng cấp hoặc gặp sự cố kỹ thuật, không thể vận hành. Trường hợp bảo trì, nâng cấp hệ thống, Kho bạc Nhà nước thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước ít nhất 03 ngày trên Trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước hoặc bằng thư điện tử đến cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trước khi thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước qua các trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước , cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện định danh và xác thực điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

4. Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN bằng phương thức điện tử

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức điện tử qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước. Riêng thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế, Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước, dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Điều 13 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ thủ tục hành chính đến Kho bạc Nhà nước qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước bằng các phương thức quy định tại Điều 8 Thông tư này. Đối với các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính chưa thể gửi qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Kho bạc Nhà nước bằng bản giấy.

Kho bạc nhà nước trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước tự động tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này; đồng thời, có thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân về thời điểm tiếp nhận của hệ thống thông qua thư điện tử.

Công chức Kho bạc Nhà nước tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước trong giờ làm việc. Đối với hồ sơ thủ tục hành chính được gửi ngoài giờ làm việc hoặc vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, công chức Kho bạc Nhà nước tiếp nhận vào ngày làm việc tiếp theo.

Công chức Kho bạc Nhà nước thông báo về việc tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước hoặc qua thư điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không muộn hơn tám (8) giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính cần phải chỉnh sửa, bổ sung, công chức Kho bạc Nhà nước trả lại hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; nêu rõ lý do chỉnh sửa, bổ sung; đồng thời, có hướng dẫn cụ thể qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc hoàn thiện.

Thời điểm cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đầy đủ hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định và được giao dịch viên của Kho bạc Nhà nước tiếp nhận là căn cứ để tính thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước(nếu có).

 

(MK LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng!

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và biên tập).