DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 Thủ tục 1: Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (TTHC Mức độ 1)

STT

Tên thủ tục

1

2

 Thủ tục 2: Thu chi Ngân sách thường xuyên (TTHC Mức độ 1)

3

 Thủ tục 3: Nghiệp vụ kho quỹ (TTHC Mức 1)