Thuế suất bình quân (average rate of tax) là tỷ trọng thu nhập phải nộp thuế trong tổng thu nhập (chưa trừ các khoản chi phí được khấu trừ). Tuy nhiên, khái niệm này cũng được ấp dụng cho các loại thuế khác, chẳng hạn thuế đánh vào của cải, thuếhàng hoá.