Thương mại quốc tế (international trade) là hoạt động trao đổi hàng hoá và dịch vụ giữa các nước. Thương mại quốc tế cho phép các nước mua được hàng hoá và dịch vụ rẻ hơn trường hợp tự mình sản xuất ra (nhờ lợi thế so sánh) hoặc có thể tiêu dùng những hàng hoá và dịch vụ mà nền sản xuất trong nước không cung ứng, chẳng hạn nguyên liệu, sản phẩm công nghệ cao chỉ được sản xuất ở một số nước.

Nhờ thương mại quốc tế, các nước có thể tăng cường sức mạnh kinh tế của mình, qua đó cải thiện được mức sống của nhân dân. Tuy nhiên, những ích lợi thu được từ quá trình chuyên môn hoá và thương mại quốc tế có thể không được phân phối đều giữa các nước, các vùng và tầng lớp dân cư. Chính sự phân phối phúc lợi không đồng đều này làm nảy sinh các khuynh hướng và biện pháp bảo hộ mậu dịch.