Thuyền trưởng (Captain) là người chỉ huy cao nhất trên tàu biển dùng cho mục đích thương mại. Thuật ngữ này còn được gọi là “master” hoặc “shipmaster”.

Thuyền trưởng (Master) là thuật ngữ này còn được gọi là “captain” hoặc “shipmaster”.