Phụ lục VIII

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA…

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:………./QĐ-HĐT, KT

                    .....,  ngày......tháng..... năm 20.....

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập ban coi thi, chấm thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA

Cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng,

chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa

Căn cứ Thông tư số…....../TT-BGTVT ngày….../…..../20 của Bộ trưởng        Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, đổi, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa;

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-..... ngày..../...../…...của.....về việc thành lập     Hội đồng thi, kiểm tra cấp GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM phương tiện thuỷ nội địa;

Theo đề nghị của Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng thi, kiểm tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban coi thi, chấm thi, kiểm tra cấp GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM khóa.............tổ chức ngày….tháng….năm…. tại......(có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Ban coi thi, chấm thi, kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện kỳ thi theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng thi, kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu HĐT, KT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA

 (Ký tên, đóng dấu)

 

BAN COI THI, CHẤM THI, KIỂM TRA CẤP GCNKNCM

THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG, CCCM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

 (Kèm theo Quyết định số...../QĐ-HĐT, KT ngày...../...../20.....của Hội đồng thi, kiểm tra)

 

  STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC DANH TRONG

BAN COI THI, CHẤM THI

 I. COI THI, CHẤM THI THUYỀN TRƯỞNG

1

 

 

Trưởng ban

2

 

 

Thành viên

3

 

 

Thành viên

...

 

 

 II. COI THI, CHẤM THI MÁY TRƯỞNG

1

 

 

Phó Trưởng ban

2

 

 

Thành viên

3

 

 

Thành viên

...

 

 

 III. COI KIỂM TRA, CHẤM KIỂM TRA CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN

1

 

 

Trưởng ban

2

 

 

Phó Trưởng ban

3

 

 

Thành viên

...