1. Giống cây trồng là gì?

Giống cây trồng là một quần thể cây trồng có thể phân biệt được với quần thể cây trồng khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất là một đặc tính và di truyền được cho đời sau; đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống; có giá trị canh tác, giá trị sử dụng; bao gồm giống cây nông nghiệp, giống cây dược liệu, giống cây cảnh và giống nấm ăn.

2. Lưu mẫu giống cây trồng

Theo quy định tại Điều 20 Luật trồng trọt thì:

Mẫu giống cây trồng khi đăng ký công nhận lưu hành giống cây trồng phải được lưu trong suốt quá trình khảo nghiệm và lưu hành giống cây trồng (sau đây gọi là mẫu lưu) do cơ quan quản lý chuyên ngành về trồng trọt quản lý.

Việc lưu mẫu giống cây trồng được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Lưu vật liệu nhân giống cây trồng;

b) Lưu giải trình tự gen của giống cây trồng;

c) Lưu vật liệu nhân giống cây trồng và giải trình tự gen của giống cây trồng.

Mẫu lưu được sử dụng trong trường hợp sau đây:

a) Làm giống khảo nghiệm, giống đối chứng, giống tương tự, giống điển hình trong khảo nghiệm;

b) Thử nghiệm, kiểm tra chất lượng giống cây trồng;

c) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp về giống cây trồng.

2.1. Lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp hữu tính

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT, Lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp hữu tính được tiến hành như sau:

- Trước khi khảo nghiệm để đăng ký công nhận lưu hành hoặc đăng ký công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng, tổ chức, cá nhân nộp mẫu lưu, Tờ khai kỹ thuật mẫu giống cây trồng quy định tại Phụ lục I, khối lượng mẫu lưu theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này cho tổ chức khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định được công nhận (sau đây gọi là tổ chức lưu mẫu).

- Khi tiếp nhận mẫu lưu, tổ chức lưu mẫu lập Biên bản giao nộp mẫu lưu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; kiểm tra chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được mẫu giống; gửi thông tin về tên giống, tổ chức, cá nhân có mẫu lưu, tổ chức lưu mẫu tới Cục Trồng trọt để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục khi giống đạt chất lượng. Trường hợp chất lượng mẫu giống không đạt, đề nghị tổ chức, cá nhân có giống nộp lại mẫu giống.

- Hằng năm, tổ chức lưu mẫu kiểm tra chất lượng mẫu lưu. Tổ chức lưu mẫu đề nghị tổ chức, cá nhân có giống nộp bổ sung mẫu hạt giống trong trường hợp chất lượng không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống hoặc khối lượng mẫu lưu còn lại dưới 50% theo quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Mẫu hạt giống nộp bổ sung phải đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống và tính đúng giống.

2.2. Lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp vô tính

Điều 4 Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT quy định về lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp vô tính như sau:

- Giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp vô tính được lưu mẫu tại tổ chức, cá nhân có giống đăng ký công nhận lưu hành, đăng ký công nhận lưu hành đặc cách.

- Số lượng tối thiểu cây giống của mẫu lưu theo quy định tại Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định giống cây trồng.

2.3. Chấm dứt lưu mẫu giống cây trồng

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT, Chấm dứt lưu mẫu giống cây trồng trong các trường hợp sau:

a) Không được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng; Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng bị huỷ bỏ;

b) Tổ chức, cá nhân có giống không nộp bổ sung mẫu lưu trong thời gian tối đa 06 tháng kể từ ngày tổ chức lưu mẫu đề nghị.

Cục Trồng trọt thông báo chấm dứt việc lưu mẫu trên Cổng thông tin điện tử của Cục.

3. Tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng

Điều 6 Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT quy định về tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng như sau:

- Người kiểm định ruộng giống, người lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng phải được tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

- Nội dung tập huấn về kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng gồm: quy định của pháp luật về quản lý chất lượng giống cây trồng; phương pháp kiểm định ruộng giống, phương pháp lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng theo TCVN; thực hành kiểm định trên đồng ruộng, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng.

- Cục Trồng trọt xây dựng, ban hành tài liệu khung về tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; phối hợp với tổ chức có chức năng đào tạo về kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng tổ chức tập huấn.

- Tổ chức có chức năng đào tạo về kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng căn cứ vào tài liệu khung do Cục Trồng trọt ban hành, xây dựng tài liệu chi tiết và tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này, báo cáo Cục Trồng trọt danh sách người được cấp Giấy chứng nhận sau 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận.

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT, Tổ chức, cá nhân lưu mẫu có trách nhiệm:

a) Lưu mẫu giống cây trồng theo quy định tại Thông tư này;

b) Cung cấp mẫu giống cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp về giống cây trồng; đảm bảo đồng nhất giữa mẫu lưu với mẫu giống cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước;

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có giống công nhận lưu hành đặc cách hoàn thiện bản mô tả giống theo TCVN về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định.

Tổ chức, cá nhân có mẫu lưu có trách nhiệm cung cấp mẫu giống cho tổ chức lưu mẫu, tổ chức khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng đảm bảo tính đồng nhất với mẫu lưu.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống cây trồng có trách nhiệm:

a) Cung cấp tờ khai hải quan, giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của lô giống cho tổ chức chứng nhận hợp quy chất lượng giống cây trồng; phối hợp với tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện lấy mẫu, chứng nhận hợp quy lô giống nhập khẩu;

b) Thực hiện quyết định xử lý của Cục Trồng trọt đối với lô giống nhập khẩu không đạt chất lượng.

5. Mẫu tờ khai kỹ thuật mẫu giống cây trồng

>>> Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TỜ KHAI KỸ THUẬT MẪU GIỐNG CÂY TRỒNG

1. Loài cây trồng:

2. Tên giống:

- Tên đăng ký chính thức:

- Tên gốc nếu là giống nhập nội:

- Tên gọi khác (nếu có):

3. Tổ chức, cá nhân có giống:

- Tên tổ chức, cá nhân:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                          Fax:                              E-mail:

4. Họ và tên, địa chỉ tác giả giống:

            1.

            2.

5. Nguồn gốc giống: giống nhập nội/giống chọn tạo trong nước.

6. Phương pháp chọn tạo:

- Công thức lai (tên, nguồn gốc dòng/giống bố mẹ kể cả dòng phục hồi, dòng duy trì, ...):

- Xử lí đột biến (ghi tên giống, nguồn gốc giống dùng để xử lý đột biến):

- Phương pháp khác:

7. Phương pháp nhân giống (hữu tính/vô tính):

8. Các tính trạng đặc trưng chính của giống (để phân biệt với các giống khác trong cùng loài):

 

 

Ngày          tháng        năm
Đại diện tổ chức/cá nhân có mẫu giống
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

6.  Khối lượng mẫu lưu

>>> Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư số  26 /2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TT

Loài cây trồng

Tên la tinh

Loại vật liệu lưu

Khối lượng mẫu lưu (kg)

1

Lúa

Oryza sativa L.

 

 

 

Giống thuần

 

Hạt

5,0

Giống lai

 

Hạt

5,0

2

Ngô

Zea mays L.

 

 

 

Giống thụ phấn tự do

 

Hạt

5,0

Giống lai

 

Hạt

5,0

3

Cây trồng khác

 

Hạt

5,0

7. Mẫu biên bản giao nhận mẫu hạt giống

Ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...,ngày……...tháng… ...năm… ...

BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẪU HẠT GIỐNG

1. Tên giống cây trồng:                                          Tên loài cây trồng:

2. Tổ chức, cá nhân giao mẫu hạt giống:

- Tên tổ chức, cá nhân:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                          Fax:                              E-mail:

3. Tên tổ chức, cá nhân nhận mẫu hạt giống:

- Tên tổ chức, cá nhân:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                          Fax:                              E-mail:

4. Địa điểm giao nhận mẫu hạt giống:

5. Thời gian giao nhận mẫu hạt giống:

6. Khối lượng mẫu hạt giống (kg):

7. Chất lượng mẫu hạt giống (tối thiểu chất lượng hạt giống tương đương cấp xác nhận):

8. Ký hiệu mẫu hạt giống (nếu có):

9. Các tài liệu khác kèm theo (tờ khai kỹ thuật, bản mô tả giống...):

Biên bản này lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một 01 bản, 01 bản gửi Cục Trồng trọt./.

 

Đại diện
Tổ chức, cá nhân giao mẫu hạt giống
(Họ tên và chữ ký)
(đối với cá nhân đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức)

Đại diện
Tổ chức lưu mẫu
(Họ tên và chữ ký, đóng dấu)

8. Mẫu giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng

Ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2019//TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
…………………(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………………

……….., ngày …… tháng…… năm………

 

 

 

ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG/LẤY MẪU VẬT LIỆU NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG

…………………….(1)

Chứng nhận:

 

 

Họ và tên: ........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Nơi sinh: ..........................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân /số căn cước công dân: ……………………………………

Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ:

"Kiểm định ruộng giống…….(2)/ Lấy mẫu vật liệu nhân giống…………….(2

Thời gian từ ngày: …………………………………….đến ngày ........................................

Tại ....................................................................................................................................

Giấy chứng nhận này có giá trị trên toàn quốc và không thời hạn.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TẬP HUẤN
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

(1) Tên Đơn vị tập huấn

(2) Ghi rõ lĩnh vực tập huấn như sau:

Kiểm định ruộng giống cây hằng năm/ lô cây giống cây lâu năm

Lấy mẫu hạt giống/cây giống/…. (ghi rõ đối tượng cây trồng: lúa, ngô, cam, bưởi, cà phê, chuối…)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê