1. Tối đa mấy năm giảm trách nhiệm doanh nghiệp khi áp dụng thuế toàn cầu?

Căn cứ vào khoản 6 Điều 6 của Nghị quyết 107/2023/QH15 về kê khai, nộp thuế và quản lý thuế, các quy định được thiết lập nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc thu thuế đối với các tập đoàn đa quốc gia. Cụ thể:

- Giảm trừ trách nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp:

Số thuế bổ sung tại một quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp: Trong giai đoạn chuyển tiếp, số thuế bổ sung tại một quốc gia cho năm tài chính sẽ được coi là bằng 0 (không) khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

+ Trong năm tài chính, tập đoàn đa quốc gia có Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia đạt chuẩn mà tổng doanh thu dưới 10 triệu EUR và lợi nhuận trước thuế thu nhập dưới 01 triệu EUR hoặc lỗ tại quốc gia đó.

+ Trong năm tài chính, tập đoàn đa quốc gia có thuế suất thực tế đơn giản trong quốc gia đó tối thiểu bằng mức quy định.

+ Lợi nhuận (hoặc lỗ) trước thuế thu nhập của tập đoàn đa quốc gia tại quốc gia đó bằng hoặc thấp hơn khoản giảm trừ thu nhập gắn với tài sản hữu hình và lao động được tính theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

- Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

Trong giai đoạn chuyển tiếp, không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi vi phạm về khai và nộp Tờ khai thông tin theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu và Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung kèm theo Bản thuyết minh giải trình chênh lệch do khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán tài chính.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết 107/2023/QH15 về điều khoản thi hành, cụ thể như sau:

- Hiệu lực thi hành và áp dụng: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, và sẽ áp dụng từ năm tài chính 2024. Đồng nghĩa với việc các quy định và hướng dẫn trong Nghị quyết sẽ được thực thi và áp dụng bắt đầu từ thời điểm quy định, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân thực hiện và tuân thủ theo đúng quy định của Nghị quyết.

- Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi): Theo quy định của Nghị quyết, Chính phủ được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét và bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Nhằm mục đích cập nhật và điều chỉnh Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để phù hợp với các quy định và chính sách mới, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và quản lý thuế của các doanh nghiệp.

=> Khi Việt Nam áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, các doanh nghiệp được áp dụng quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu có cơ hội được giảm trừ trách nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp, với một thời gian tối đa là 03 năm. Mang lại lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp trong quá trình thích nghi và tuân thủ các quy định mới. Đồng thời, việc giảm trừ trách nhiệm cũng thể hiện sự linh hoạt và hỗ trợ từ phía chính phủ đối với doanh nghiệp trong việc thích ứng với môi trường kinh doanh mới.

 

2. Đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế toàn cầu theo quy định chống xói mòn cơ sở?

Căn cứ vào Điều 2 của Nghị quyết 107/2023/QH15, đối tượng phải có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu là:

- Đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có các điều kiện sau:

Doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao: Đạt mức ít nhất 750 triệu euro (EUR) trong ít nhất 02 năm trong 04 năm liền kề trước năm tài chính.

- Trừ các trường hợp sau đây:

+ Tổ chức của chính phủ.

+ Tổ chức quốc tế.

+ Tổ chức phi lợi nhuận.

+ Quỹ hưu trí.

+ Quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao.

+ Tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao.

+ Tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức quy định từ điểm a đến điểm e khoản này.

Các điều kiện này giúp xác định đối tượng chịu trách nhiệm nộp thuế theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, đồng thời loại trừ các tổ chức và tổ chức quỹ cụ thể khỏi nghĩa vụ này dựa trên tính chất hoặc mục đích hoạt động của họ.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Nghị quyết 107/2023/QH15, một đơn vị hợp thành của một tập đoàn đa quốc gia bao gồm các thành phần sau:

- Công ty mẹ tối cao: Đây là công ty mẹ có quyền kiểm soát tối cao đối với các công ty và tổ chức khác trong tập đoàn. Công ty mẹ tối cao thường có quyền quyết định quan trọng và ảnh hưởng lớn đến hoạt động của toàn bộ tập đoàn.

- Công ty mẹ trung gian (nếu có): Đây là công ty mẹ nằm giữa công ty mẹ tối cao và các công ty con khác trong tập đoàn. Công ty mẹ trung gian có vai trò trung gian trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của tập đoàn.

- Công ty mẹ bị sở hữu một phần (nếu có): Đây là công ty mẹ mà tập đoàn chỉ sở hữu một phần cổ phần, không kiểm soát tối đa quyết định của công ty này như công ty mẹ tối cao.

- Công ty, tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh khác thuộc tập đoàn: Bao gồm các đơn vị và cơ sở kinh doanh khác thuộc sự quản lý và kiểm soát của tập đoàn, nhưng không phải là công ty mẹ. Các đơn vị này có thể là các chi nhánh, công ty con, hay các đơn vị kinh doanh độc lập thuộc tập đoàn.

Ngoài ra, quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu là các quy định tại Nghị quyết 107/2023/QH15 và các quy định của Chính phủ phù hợp với bộ quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của Diễn đàn hợp tác chung về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận toàn cầu mà Việt Nam là thành viên (sau đây gọi là Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu).

Quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu bao gồm:

- Nghị quyết 107/2023/QH15: Cung cấp các quy định cụ thể về chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, bao gồm định nghĩa đối tượng, phạm vi áp dụng, điều kiện nộp thuế, và các biện pháp khác nhằm ngăn chặn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài để trốn thuế.

- Quy định của Chính phủ: Được ban hành để hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định của Nghị quyết 107/2023/QH15, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong việc thực thi.

Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của Diễn đàn hợp tác chung:

Bộ quy định về thuế tối thiểu toàn cầu: Được thiết lập và ban hành bởi Diễn đàn hợp tác chung về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận toàn cầu, nhằm đảm bảo rằng các quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp chống xói mòn thuế và chuyển lợi nhuận một cách đồng đều và cân nhắc.

Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu được xây dựng dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và hiệu quả, nhằm tăng cường khả năng đối phó với các hành vi xói mòn thuế và chuyển lợi nhuận đến từ các tập đoàn đa quốc gia.

 

3. Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu thì có phải báo cáo Quốc hội

Căn cứ vào khoản 2 của Điều 8 trong Nghị quyết 107/2023/QH15 về điều khoản thi hành, các quy định được áp dụng như sau:

- Ưu tiên quy định của Nghị quyết: Trong trường hợp có sự khác biệt về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, thì quy định của Nghị quyết này sẽ được ưu tiên áp dụng.

- Cập nhật và điều chỉnh theo hướng dẫn từ Diễn đàn hợp tác chung:

+ Trường hợp sau khi Nghị quyết này có hiệu lực, Diễn đàn hợp tác chung về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận toàn cầu có hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, Chính phủ sẽ quy định nội dung cụ thể để thực hiện.

+ Nếu nội dung của Diễn đàn hợp tác chung có sự trái với quy định của Nghị quyết này, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội để xem xét, quyết định.

+ Trong trường hợp cấp bách khi Quốc hội không họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

=> Khi Diễn đàn hợp tác chung về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận toàn cầu ban hành hướng dẫn về Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, Chính phủ sẽ quy định nội dung cụ thể để thực hiện, trừ các trường hợp sau đây:

Trong trường hợp có nội dung vi phạm quy định của Nghị quyết 107/2023/QH15, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội để xem xét và quyết định về việc điều chỉnh hoặc sửa đổi.

Đối với những trường hợp cấp bách xảy ra trong thời gian Quốc hội không họp, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất để nhận được sự xem xét và quyết định chính thức từ Quốc hội.

Những biện pháp này nhằm đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của Diễn đàn và đồng thời đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình điều chỉnh và thực thi các chính sách thuế toàn cầu.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất năm 2023

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.