1. Tội phá hoại cơ sở vật chất kĩ thuật của Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định thế nào?

Điều 114. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kỉnh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hĩnh.
2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Tội phá hoại cơ sở vật chất - kĩ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định là hành vi “phá hoại cơ sở vật chất - kĩ thuật của nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hoá, xã hội (nhằm chống chính quyền nhân dân)”.

2. Dấu hiệu mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan được quy định trong cấu thành tội phạm của tội phá hoại cơ sở vật chất - kĩ thuật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là hành vi phá hoại cơ sở vật chất - kĩ thuật ữong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hoá, xã hội Hành vi phá hoại có thể là hành vi huỷ hoại hoặc làm hư hỏng các đổi tượng thuộc cơ sở vật chất - kĩ thuật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam bằng các phương tiện và cách thức khác nhau. Đối tượng của tội phạm này là cơ sở vật chất - kĩ thuật thuộc các lĩnh vực khác nhau: Lĩnh vực chính trị như trụ sở các cơ quan nhà nước; lĩnh vực quốc phòng, an ninh như hệ thống thiết bị, phương tiện phục vụ quốc phòng, an ninh; lĩnh vực kinh tế như nhà máy, hầm mỏ;

Hành vi khách quan được quy định trong cấu thành tội phạm của tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tể - xã hội là hành vi cản trở việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội. Hành vi cản trở việc thực hiện các chính sách này có thể thể hiện dưới các dạng hành vi cụ thể khác nhau tuỳ thuộc vào địa vị pháp lí của chủ thể đối với chính sách cần thực hiện như trì hoãn việc triển khai thực hiện, triển khai thực hiện sai, không thực hiện, lôi kéo, kích động người khác không thực hiện, cản trở người khác thực hiện V.V.. Chính sách cần thực hiện và bị cận trở có thể là tất cả các sách lược và kế hoạch cụ thể của Nhà nước nhằm đạt mục đích nhất định về kinh tế, về xã hội. Việc thực hiện các chính sách này là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

2. Dấu hiệu mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Mục đích phạm tội được quy định là mục đích chống chính quyền nhân dân.

3. Dấu hiệu khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam là an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh văn hóa – xã hội và thông qua đó là sự vững mạnh của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Đối tượng tác động của tội phạm là tài sản, trụ sở, kho tàng, thiết bị, máy móc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân thuộc các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa – xã hội.
Đối tượng tác động của tội phạm này không thể là tài sản riêng của cá nhân; bời vì, việc phá hoại tài sản riêng của cá nhân mặc dù có thể gây thiệt hại rất lớn về mặt vật chất, nhưng không thể làm suy yếu nền kinh tế của đất nước. Vì lẽ đó, nhà làm luật không liệt kê tài sản riêng của cá nhân là đối tượng tác động của tội phạm này.
Mặt khách quan của tội phạm này thể hiện ở hành vi phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật thuộc lĩnh vực chính trị (trụ sở các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội), an ninh (thông tin liên lạc, kiểm soát không lưu…), quốc phòng (kho vũ khí, đạn dược, căn cứ quân sự), kinh tế (nhà máy, hầm mỏ…), khoa học – kỹ thuật (viện nghiên cứu khoa học, trung tâm thực nghiệm, thẩm định kỹ thuật…), văn hóa và xã hội (các di tích lịch sử, các công trình có giá trị văn hóa – nghệ thuật…).Mặt khách quan mà cấu thành tội phạm của tội này là hành vi phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hoá, xã hội. Hành vi phá hoại có thể là hành vi huỷ hoại hoặc làm hư hỏng các phương tiện và cách thức khác nhau các đối tượng thuộc cơ sở vật chất – kĩ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phá hoại được hiểu là hủy hoại hoặc làm hư hỏng các đối tượng tác động nêu trên. Hủy hoại là làm cho các đối tượng tác động mất hẳn giá trị sử dụng. Làm hư hỏng là làm mất một phần giá trị sử dụng của các đối tượng đó. Hành vi phá hoại có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức như đốt, gây nổ, đạp phá…
Đây là tội phạm có cấu thành vật chất. Tội phạm được coi là hoàn thành khi đối tượng tác động của tội phạm đã bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.
Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam khác với một số tội xâm phạm an ninh quốc gia khác, cụ thể như sau:
– Hành vi của công dân Việt Nam có liên hệ với nước ngoài hoặc thực hiện sự chỉ đạo của nước ngoài hoạt động phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc hành vi phá hoại của người nước ngoài thì cấu thành tội gián điệp quy định tại Điều 110 BLHS năm 2015.
Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, thấy trước được hậu quả do hành vi phạm tội gây ra nhưng vẫn thực hiện tội phạm và mong muốn cho hậu quả xảy ra.
Mục đích chống chính quyền nhân dân là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này và là dấu hiệu để phân biệt tội phạm này với tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng vể an ninh quốc gia quy định tại Điều 303 BLHS năm 2015.

4. Dấu hiệu lỗi của chủ thể và mục đích phạm tội

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Mục đích phạm tội được quy định là mục đích chống chính quyền nhân dân. Đây là dấu hiệu cho phép phân biệt tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các tội phạm có dấu hiệu khác tương tự là tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017) và tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (Điều 303 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017).

Khoản 1 của điều luật quy định khung hình phạt cơ bản có mức là: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Khoản 2 của điều luật quy định khung hình có mức phạt tù từ 05 năm đến 15 năm được áp dụng cho người phạm tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường họp ít nghiêm trọng. Đây là trường họp phạm tội do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã làm giảm đáng kể mức độ nguy hiểm của người phạm tội và hành vi phạm tội hoặc là trường hợp “người phạm tội có vị trí, vai trò thứ yếu, không đáng kể trong vụ án có đồng phạm”. Các tình tiết giảm nhẹ ở đây có thể là: Người phạm tội đã chủ động ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm; phạm tội chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn; phạm tội vì bị người khác đe dọa, cưỡng bức; người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải...
Khoản 3 của điều luật quy định khung hình phạt có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm được áp dụng cho trường họp chuẩn bị phạm tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy định này là điểm mới của bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017, thể hiện rõ đường lối xử lý có sự phân hóa trách nhiệm hình sự một cách rõ ràng giữa trường hợp chuẩn bị phạm tội và trường hợp tội phạm hoàn thành ở tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung quy định tại Điều 122 BLHS năm 2015: tước một số quyền công dân từ 01 năm đến 05 năm, phản quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

5. Hình phạt Tội phá hoại cơ sở vật chất - kĩ thuật của Việt Nam

Điều luật quy định 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt cho chuẩn bị phạm tội.

Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Khung hình phạt giảm nhẹ có mức phạt tù từ 03 năm đến 07 năm được quy định cho trường hợp ít nghiêm trọng.

Khung hình phạt cho chuẩn bị phạm tội có mức phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Hành vi phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

Các hành vi trên xâm hại sự đoàn kết toàn dân, sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo và đoàn kết quốc tế. Hành vi xâm hại có thể được thực hiện bằng lời nói hoặc việc làm. Chủ thể có thể bằng lời nói hay việc làm của mình tạo ra sự chia rẽ, gây mâu thuẫn trong các khối đoàn kết. Họ cũng có thể kích động, lôi kéo, lừa dối hoặc uy hiếp người khác có hành vi tạo ra sự chia rẽ toàn dân, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ giữa Nhà nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam với các nhà nước, các dân tộc khác và các tổ chức quốc tế.

Điều luật quy định 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt cho chuẩn bị phạm tội.

Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Khung hình phạt giảm nhẹ có mức phạt tù từ 02 năm đến 07 năm được quy định cho trường hợp ít nghiêm họng.

Khung hình phạt cho chuẩn bị phạm tội có mức phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực hình sự về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của Việt Nam, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê