Tổng lượng (aggregate) là đại lượng phản ánh hoạt động tổng hợp của nền kinh tế hay các khu vực cấu thành nền kinh tế, chẳng hạn tổng sản lượng, tổng mức tiêu dùng, lạm phát, thất nghiệp, khối lượng tiền tệ.