Trả hàng (Release cargo) là người vận chuyển chuyển giao hàng hóa cho người nhận hàng theo quy định trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa (chấm dứt việc kiểm soát đối với hàng hóa) tại cảng trả hàng (cảng đích).