Trao đổi hiện vật (bai ler, barter trade) là phương pháp trao đổi hàng hoá và dịch vụ trực tiếp để lấy hàng hoá và dịch vụ khác mà không cần tới phương tiện trao đổi (tức không sử dụng tiền). Để phương pháp này thành công, người ta cần có sự trùng khớp nhu cầu của các bên tham gia trao đổi.