Luật sư tư vấn:

Vấn đề bạn quan tâm, đặt câu hỏi - Luật Minh Khuê xin trao đổi như sau:

 

1. Hủy kết quả trúng tuyển công chức, viên chức

Khi trúng tuyển công chức, viên chức không ít các trường hợp bị hủy bỏ kết quả do vi phạm quy định về tuyển dụng công chức, viên chức. Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP tuyển dụng sử dụng quản lý công viên chức thực hiện chế độ hợp đồng có quy định như sau:

 

1.1 Đối với công chức:

Nếu rơi vào một trong các trường hợp sau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức:

- Người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định;

- Có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định .

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 

1.2 Đối với viên chức:

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định;

- Có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 

2. Cán bộ, công chức cần biết “4 xin, 4 luôn, 4 có” trong công vụ

Những nguyên tắc khi làm việc với dân, văn hóa ứng xử khi giao tiếp cũng như công tác trong hoạt động công dưới đây mà cán bộ, công chức cần nắm:

 

2.1 "4 xin, 4 luôn" là gì ?

Nội dung này được quy định tại Quyết định 1847/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Theo đó, nội dung văn hóa công vụ về Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:

- Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân.

Thực hiện “4 xin, 4 luôn” gồm: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

- Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.

- Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

 

2.2 Nguyên tắc "4 có" là gì ?

4 có gồm: "có lên, có xuống", "có vào, có ra”:

Nội dung này được quy định tại Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ là Xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hoá ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc "có lên, có xuống", "có vào, có ra" trở thành bình thường trong công tác cán bộ.

 

3. Chuyển đổi vị trí công tác với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Đây là nguyên tắc được nêu ra trong Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 số 36/2018/QH14.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

Người có chức vụ, quyền hạn phải được chuyển đổi vị trí công tác làm việc tại một số vị trí liên quan đến:

- Công tác tổ chức cán bộ,

- Quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công,

- Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Ngoài ra việc chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo:

- Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.

 

4. Loại bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ công chức, viên chức 

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chính sách cải cách tiền lương, tại Nghị quyết 27/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngoài việc Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới thì sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương. Đơn cử, sẽ bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như:

+ Tiền bồi dưỡng họp;

+ Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án;

+ Hội thảo...

- Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

- Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương.

- Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện thoại...). Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn lực thực hiện.

Như vậy, ngoài việc bãi bỏ một số phụ cấp để bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương thì cũng sẽ bãi bỏ mộ số khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

 

5. Thu hồi quyết định tuyển cán bộ, công chức không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện

Đây là nội dung mà Ban Bí Thư đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan , đơn vị có liên quan cần phải thưc hiện tại Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; cụ thể:

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; rà soát, xử lý các trường hợp chưa thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trong công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử. Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra, thanh tra cho thấy, còn vướng mắc, bất cập, chưa thống nhất trong việc xử lý những trường hợp sai phạm liên quan đến công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, có trường hợp đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc là nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đối với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì thu hồi quyết định tuyển dụng.
Nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện nhưng không thực hiện đúng quy trình, thủ tục tuyển dụng thì thực hiện theo 2 trường hợp.
Nếu được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vụ sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức thì cân nhắc xem xét.
Riêng trường hợp thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển thì phải tham gia thi tuyển; nếu trúng tuyển, các chế độ chính sách được tính từ ngày được tuyển dụng trước đó.
Còn nếu không hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín thấp hoặc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức thì thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đó.
Nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện nhưng không thực hiện đúng quy trình, thủ tục tuyển dụng thì thực hiện theo 2 trường hợp.
- Đối với những trường hơp tuyển dụng từ trước 28/12/2017 thì chỉ bị thu hồi khi đến hết ngày 31/12/2020 mà chưa hoàn thiên tiêu chuẩn, điều kiện.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật hành chính trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty luật Minh Khuê