Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: P.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn mở thêm xưởng sản xuất ở tỉnh khác ? 

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số:19006162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của anh. Cảm ơn anh đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của anh chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Quy phạm pháp luật hành chính là gì ? Cách thức phân loại quy phạm pháp luật hành chính ?

Nội dung

Căn cứ vào điều 45 luật doanh nghiệp 2014 có quy định về các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp:

"Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể".

Căn cứ vào quy định trên thì doanh nghiệp được quyền thành lập các đơn vị phụ thuộc trên của mình trên các khu vực hành chính khác nhau mà doanh nghiệp xem xét ở đấy có cơ hội để phát triển kinh doanh. Như vậy, công ty anh muốn mở thêm xưởng sản xuất tại địa phương khác thì cần xác định là anh muốn mở xưởng sản xuất này dưới hình thức địa điểm kinh doanh hay chi nhánh.

1. Nếu như dự định mở xưởng sản xuất để làm địa điểm kinh doanh:

Căn cứ vào quy định tại khoản 2 điều 33 nghị định 43/2014/NĐ-CP thì anh sẽ làm thủ tục thông báo với cơ quan có thẩm quyền cụ thể là phòng đăng ký doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng nơi anh dự định mở xưởng sản xuất kinh doanh theo trình tự, thủ tục như sau:

"Điều 33. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

>> Xem thêm:  Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính là gì ?

2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp".

 Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì anh chỉ có thể mở địa điểm kinh doanh  hoặc xưởng sản xuất tại Đà Nẵng khi anh đã mở chi nhánh tại Đà Nẵng trước. Còn nếu như chưa có chi nhánh tại Đà Nẵng thì anh không thể mở xưởng sản xuất kinh doanh tại đây được.

>> Xem thêm:  Hành chính tư pháp là gì ? Khái niệm về hành chính tư pháp

Thành lập chi nhánh cần thực hiện các thủ tục sau:

Căn cứ vào khoản 1 điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP

"Điều 33. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói, thành lập công ty nhanh

e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành".

- Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. ( theo khoản 4 điều 33 nghị định 43/2014).

Căn cứ vào các quy định trên nếu như mở chi nhánh tại địa phương khác thì sau khi nộp hồ sơ lên và được phòng đăng ký kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng  nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì anh cần phải làm thủ tục nữa là thông báo bằng văn bản tới phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Nam để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Nên lựa chọn loại hình hộ kinh doanh cá thể hay mở doanh nghiệp ?

2. Nếu anh dự định mở xưởng sản xuất này dưới hình thức chi nhánh:

Trường hợp này anh hoàn toàn có thể mở chi nhánh vì chi nhánh được tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Cụ thể về thủ tục thành lập chi nhánh anh thực hiện theo thủ tục mở chi nhánh ở ý 1.

Sau khi đã thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng thì anh mới có thể thành lập hay mở xưởng sản xuất tại đây được.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Cá nhân là gì ? Hiểu thế nào về khái niệm cá nhân theo quy định pháp luật