Vào khoảng năm 1960 HTX nông nghiệp của thôn tôi có xây dựng một nhà kho, nhưng vào những năm cuối của thập niên 1980 thì chuyển sang nơi đất mới, rồi cũng tự giải thể vào đầu những năm 1990. Vị trí cũ bỏ hoang hóa, không ai quản lý, do thiếu đất sản xuất cho nên gia đình tôi đã khai hoang, cải tạo đất liên tục từ đó cho tới nay. Nay do giá trị đất được nâng cao, thì ông Trưởng xóm lại yêu cầu gia đình tôi phải trả diện tích đất đó và trưởng xóm còn nói là nếu không trả diện tích đất nhà kho HTX cũ trước đây thì không xác nhận và không cấp GCNQSD đất cho tôi. Xin được hỏi là Xóm tôi làm như vậy có đúng không? Tôi có quyền cấp GCNQSD đất tại thửa đất đó không? Và tôi cần cấp nào giải quyết cho tôi, xin sự tư vấn của luật sư.

dựa theo những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì chúng tôi chỉ có thể tư vấn cho bạn như sau: hiện nay nhà nước chưa quy định thế nào là đất khai hoang nên việc bạn sử dụng đất của hợp tác xã sau khi giải thể là sử dụng đất của nhà nước vì căn cứ theo 

điều 21 luật hợp tác xã

1. Tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định tại khoản 2 điều 48khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản được xử lý như sau:

a) Phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước thì chuyển vào ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được Điều lệ quy định là tài sản không chia khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên thì đại hội thành viên quyết định phương án xử lý thích hợp;

c) Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động thì đại hội thành viên quyết định chuyển giao cho chính quyền địa phương hoặc một tổ chức khác nằm trên địa bàn nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa bàn;

d) Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.

như vậy nếu đất mảnh đất đó thuộc tài sản nhà nước cấp cho hợp tác xã khi hoạt động thì mảnh đất đó thuộc về chính quyền địa phương. nếu mảnh đất đó hình thanh trong quá trình sản xuất của hợp tác xã thì đất là tài sản của hợp tác xã sẽ được chuyển giao nhằm mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư.

Xin chao Luật sư. Xin nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi một việc mà tôi đang băn khoăn va chưa biết nên giải quyết như thế nào ạ. Tôi có một công ty riêng do tôi đứng tên tư cách pháp nhân vớ cơ quan thuế hoạt động được 14 năm , nhưng bây giờ tôi muốn ngưng hoạt động or giải thể thì phải cần thủ tục gì ạ. Và nếu tôi chuyển tên tư cách pháp nhân cho người khác thì có được không và từ khi chuyển đổi tên thì tôi có bị liên đới nữa không khi mà có cơ quan thuế kiểm tra. Xin trân trong cảm ơn Đã gửi từ iPhone của tôi

 luật Minh khuê tư vấn cho bạn các bước giải thể như sau :

Bước 1:

>> Xem thêm:  Giải thể pháp nhân là gì ? Khái niệm về giải thể pháp nhân

- Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này phải có nội dung:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 2:

>> Xem thêm:  Giải thể doanh nghiệp là gì ? Đặc điểm pháp lý của giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 3:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gồm có:

- Quyết định giải thể doanh nghiệp;

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã quyết toán thuế xong, doanh nghiệp không còn nợ thuế và đã đóng mã số thuế của doanh nghiệp;

- Ba số báo liên tiếp hoặc chứng từ chứng minh doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng báo;

>> Xem thêm:  Tình trạng phá sản là gì ? Phá sản theo thủ tục rút gọn

- Biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

- Văn bản của ngân hành nơi doanh nghiệp mở tài khoản xác nhận doanh nghiệp không còn nợ ngân hàng và đã đóng tài khoản của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa mở tài khoản tại ngân hàng thì phải lập bản cam kết về việc doanh nghiệp chưa mở tài khoản.

Bước 4:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an. Sau khi đã trả dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo văn bản này, doanh nghiệp cần phải nộp bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Chú ý:

- Việc trả dấu cho cơ quan công an chỉ nên thực hiện sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh có thông báo yêu cầu doanh nghiệp trả dấu. Nếu việc này thực hiện trước khi có thông báo thì rất có thể các văn bản, biểu mẫu của doanh nghiệp sẽ không được đóng dấu đầy đủ dẫn đến gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính tiếp theo.

bạn vẫn bị liên đới nếu cơ quan thuế phát hiện nếu hành vi sai trái xảy ra trước thời điểm bạn chuyển giao công ty.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tuyên bố phá sản là gì ? Phân biệt phá sản với giải thể

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Luật phá sản doanh nghiệp là gì ? Tìm hiểu về luật phá sản doanh nghiệp