Mong nhận được câu trả lời sớm từ luật sư. Xin cảm ơn!

Người gửi: Em N.A.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời: Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình tới công ty tư vấn luật Minh Khuê căn cứ những thông tin mà bạn cung cấp luật sư xin tư vấn cho bạn như sau.

Cơ sở pháp lý:

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nội dung phân tích:

Về vấn đề hóa đơn viết sai được quy định tại điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau.

"Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này."

Vậy đối với các hóa đơn lập sai sẽ tiến hành sử lý theo quy định tại của tại điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC tuy nhiên trong thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 26 tháng 2 năm 2015 có bổ sung điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau.

"Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.” 

Vậy trường hợp của bạn khi viết sai địa chỉ người mua hàng bạn chỉ cần lập biên bản điều chỉnh mà không cần lập hóa đơn điều chỉnh. Trong đó cần nêu rõ tên người đại diện, địa chỉ công ty, lý do lập biên bản điều chỉnh và điều chỉnh lại địa chỉ đúng của khách hàng và có xác nhận về việc điều chỉnh của cả hai bên và được lưu trữ kèm hóa đơn.

Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản điều chỉnh như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Số:……/BBĐCHĐ

- Căn cứ điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày ……/……./20 ...., đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A :   ………………………..................................................................................

Đại diên Ông (Bà) : …………………............   Chức vụ : ……………………….................

Địa chỉ :  ……………………….

Điện thoại : …………………                        MST: ………………………

BÊN B :  ……………………………………..................................................................

Đại diên Ông (Bà) : …………………............   Chức vụ : ……………………….................

Địa chỉ :  ………………………………………

Điện thoại : …………………………. ………..MST: ………………………

Hai bên thống nhất thoả thuận điều chỉnh hoá đơn GTGT ký hiệu: ……, mẫu số: ……, số ……., ngày … tháng … năm …… như sau:

- Nội dung ghi sai:


- Nội Dung điều chỉnh ghi đúng: 
 

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề mà bạn thắc mắc cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.