Vị thế kỹ thuật (TECHNICAL POSITION) là từ liên quan đến tình trạng hoặc tình hình của thị trường hiện hành vì nó bị ảnh hưởng vào bất kỳ thời điểmấn định nào do các tác động nội tại khác nhau được gọi là các yếu tố kỹ thuật: khối lượng chứng khoán, tính chất mua bán, phẩm chất của vai trò lãnh đạo, tính năng động trong các chứng khoán có giá thấp, phạm vi kiếm lãi bằng cách bán khống, mối quan hệ giữa các vụ mua và bán lô lẻ, tỉ lệ của mức giá cao cá biệt mới hàng ngày so với các mức giá thấp mới, vân vân... Vị thế kỹ thuật liên quan đến sự cân đối giữa cung và cầu tồn tại vào bất kỳ thời điểm nhất định nào và không bao gồm những yếu tố kinh tế và kinh doanh hoặc tâm lý tạo ra các tác động bên ngoài. Ví dụ, khi tỉ lệ giữa các điểm cao mới so với các điểm thấp mới và chỉ số giữa các vụ mua lô lẻ hàng ngày so với các vụ bán khống được thuận lợi và khi hoạt động thị trường vượt trội về các chứng khoán đầu cơ giá thấp với khối lượng mua bán giảm dần vì các chứng khoán khó tăng cao thêm nữa dựa vào tín tức tốt, thì vị thế kỹ thuật được coi là yếu. Xem Overbought; Over-sold; Statistical position; Technical market action.

Term referring-to the prevailing status or position of the market as it is influenced at any given moment by various internal forces called technical factors: volume, character of the buying and selling, quality of the leadership, activity in low priced stocks, size of the short . interest, relationship between oddlot purchases and sales, ratio of new individual highs achieved daily to new lows, etc. It relates to the balance between supply and demand existing at any given moment and does not include psychological or business and economic factors, which constitute the external forces. For example, when the ratio of new highs to new lows and the index of daily odd-lot purchases to sales are unfavorable, and when the preponderance of market activity is in low-priced speculative stocks, with the volume of trading diminishing as stocks have difficulty in advancing further on good news, the technical position is said to be poor, or weak. See Over-bought; Oversold;

Statistical position; Technical market action.