WEDNESDAY SCRAMBLE là mua hoặc bán vào phút cuối các quỹ liên bang, vào ngày mà ngân hàng báo cáo số dư tài khoản tiền gửi của họ phải chịu yêu cầu dự trữ. Các ngân hàng thiếu hụt dự trữ tạm thời bù đắp sự thiếu hụt bằng cách mua các quỹ qua đêm - các quỹ Fed - từ một ngân hàng với Dự trữ vượt mức. Các quỹ Liên bang được mua thường sẽ được trả lại cho ngân hàng bán khi bắt đầu ngày làm việc tiếp theo.