Phụ lục số 0 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 ....,ngày... tháng...  năm ...

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

 

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

         Chúng tôi là (liệt kê đầy đủ danh sách cổ đông, thành viên góp vốn):

(đối với tổ chức):

          - Tên đầy đủ và chính thức:

          - Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư:

          - Ngày cấp:                             Nơi cấp:                                  

          - Địa chỉ trụ sở chính:.

 (đối với cá nhân):

          - Họ và tên:

         - Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác):

          - Quốc tịch:

          - Ngày tháng năm sinh:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:                     

- Địa chỉ liên lạc:

          - Điện thoại, fax, email:

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ:

1) Tên đầy đủ và chính thức của công ty quản lý quỹ dự kiến thành lập...........

 

2) Vốn điều lệ:

     Trong đó tỷ lệ góp vốn của các cổ đông (thành viên) như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Số GP hoặc số đăng ký kinh doanh hoặc số CMND, số hộ chiếu

Số điện thoại

Giá trị vốn góp

Tỷ lệ vốn góp

1

Công ty A

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3) Nơi dự kiến đặt trụ sở chính 

4) Người đại diện theo pháp luật của công ty:

- Họ và tên:

- Sinh ngay        tháng         năm

- Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn thời hạn:

- Quốc tịch:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Chức danh:

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

 

TM.Cổ đông/thành viên/chủ sở hữu

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)