Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Hiện nay tôi đang làm giám đốc Công ty cổ phần của gia đình tôi. Nhưng có một công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là công ty cổ phần A) cũng là của người nhà (người anh em họ hàng nhưng tôi không có cổ phần ở công ty này) bỗng dưng giám đốc Công ty A bị đột ngột qua đời. Hiện nay người nhà và các thành viên công ty A muốn nhờ tôi làm giám đốc của công ty A. Mục đích là để giải quyết các tồn tại của công ty A vì tôi là người hiểu rõ nhất về công ty A. Tôi rất băn khoăn chưa biết thế nào bởi vì công ty A nợ nần quá nhiều và mọi người của công ty A cũng như Ngân hàng vẫn nói là chỉ nhờ tôi đứng ra để làm các thủ tục để giải quyết thôi. Tôi mong Luật sư trợ giúp tôi có nên làm giúp không. Quan trọng nhất là có liên quan đến pháp luật sau này không nhất là khi công ty A không trả hết nợ của nhà nước cũng như nghĩa vụ thuế. Có ảnh hưởng đến công việc của công ty nhà tôi không. Thủ tục giải thể công ty A khi tôi làm giám đốc hộ có khó không. Tôi chỉ làm giúp một thời gian ngắn (3 tháng) có được không. Kính mong Luật sư trợ giúp.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2014;

NỘI DUNG TƯ VẤN

Để trả lời câu hỏi của anh rằng “có nên làm giúp không?” Tôi sẽ đưa ra các quyền và nghĩa vụ của anh khi là “giám đốc” được thuê trong công ty này. Đồng thời dựa trên quan điểm cá nhân chỉ ra những rủi ro sẽ có thể gặp phải khi làm giám đốc thuê.

Vấn đề 1. Trách nhiệm pháp lý của “giám đốc”

Nếu anh được thuê làm giám đốc, bản chất cũng giống như những người lao động bình thường thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng lao động. Công ty có thể ký kết hợp đồng lao động vô thời hạn hoặc xác định thời hạn với giám đốc.

Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Theo quy định này, có một số nội dung được rút ra như sau:

1. Thẩm quyền thuê người khác làm giám đốc trong công ty cổ phần là: Hội đồng quản trị.

2. Để có thể là giám đốc công ty, người làm giám đốc phải đáp ứng được những điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp, cụ thể là những đối tượng sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

- Tuyển dụng lao động;

- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

2. Vấn đề 2. Có rủi ro gì khi làm giám đốc thuê

Như đã phân tích ở phần 1, Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Dó đó, như thông tin anh cung cấp, công ty cổ phần này có rất nhiều món nợ phải thực hiện với bên thứ ba. Nhưng những nghĩa vụ với bên thứ ba là nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty chứ không phải là trách nhiệm của người được thuê làm giám đốc công ty. Dó đó, về bản chất anh không liên quan gì đến những món nợ này, nên không thể nói rằng khi làm giám đốc công ty như vậy anh sẽ gặp phải những rủi ro. Tuy nhiên, vì công ty đang có nhiều món món nợ, do đó anh sẽ có rất nhiều công việc, nhiều mối quan hệ phải xử lý khi nhận làm vị trí này.

Anh cũng cần lưu ý một điều rằng trước khi anh làm giám đốc công ty, anh và công ty nên quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của anh là gì khi anh được thuê làm giám đốc. Điều này nên được quy định rõ trong hợp đồng lao động mà anh ký kết với công ty.

Đồng thời anh cũng nên tìm hiểu rõ Điều lệ của công ty quy định trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của giám đốc là gì. Từ đó, có những hoạt động phù hợp và chỉ thực hiện những công việc nằm trong quyền hạn của mình. Tránh ký kết, thực hiện những hoạt động không nằm trong phạm vi của mình dẫn đến những rủi ro về trách nhiệm dân sự, hình sự cho bản thân. Đối với trường hợp này, thì cần có những trường hợp cụ thể thì chúng tôi mới có thể đi sâu phân tích vấn đề.

Trong trường hợp, nếu sau này công ty A không trả hết nợ của nhà nước cũng như nghĩa vụ thuế. Thì đó là trách nhiệm của chủ sở hữu của công ty trong phạm vi vốn góp của họ, chứ không ảnh hưởng đến công việc của công ty anh. Tuy nhiên anh cần lưu ý, đối với những công việc liên quan đến vấn đề nghĩa vụ thuế của công ty. Anh cần xem xét kỹ những vấn đề anh ký liên quan đến nội dung này, không ký vào những nội dung văn bản không đúng, khai khống, khai sai hoặc nhằm trốn thuế.

Anh chỉ đỉ được tiến hành giải thể công ty A khi các chủ sở hữu của công ty đồng ý.

Thời gian anh làm giám đốc công ty là do anh và phía chủ sở hữu công ty thỏa thuận trong hợp đồng mà hai bên ký kết.

Kết luận: Nếu anh làm giám đốc và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Các nội dung công việc anh thực hiện đúng quy định của pháp luật thì sẽ không có những rủi ro pháp lý nào xảy ra.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềTrách nhiệm pháp lý của người được thuê làm giám đốc.” Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê