1. Trách nhiệm chi trả kinh phí xây dựng bổ sung kết nối của tuyến đường khác với đường cao tốc đang khai thác?

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 32/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 25/2023/NĐ-CP có quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc như sau:

- Bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc: Việc bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc được thực hiện theo các quy định tại Điều 52 của Luật Giao thông đường bộ 2008 cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

- Kết nối đường cao tốc

Việc kết nối giữa đường bộ và đường cao tốc được xem xét và thực hiện trong các giai đoạn đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc, đồng thời phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

+ Vị trí và quy mô đầu tư xây dựng mới các nút giao kết nối với đường cao tốc phải tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc và các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng. Hoặc vị trí đó đã được xác định trong một trong các quy hoạch như: Quy hoạch mạng lưới đường bộ, Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch vùng đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch 2017.

+ Trong trường hợp cần bổ sung kết nối của một tuyến đường khác với đường cao tốc đang khai thác, vị trí kết nối này phải được cập nhật hoặc điều chỉnh trong một trong các quy hoạch theo điểm a nêu trên. Việc bổ sung nút giao với đường cao tốc cần phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý tuyến đường cao tốc. Kinh phí xây dựng bổ sung kết nối và các chi phí liên quan khác sẽ do chủ đầu tư của tuyến đường cần kết nối chịu trách nhiệm.

Như vậy, theo các quy định đã nêu, việc kết nối đường bộ với đường cao tốc được xem xét và thực hiện trong các giai đoạn đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc. Điều này phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể như sau:

- Vị trí và quy mô đầu tư xây dựng mới nút giao kết nối với đường cao tốc phải tuân thủ theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế của đường cao tốc, cùng với các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng. Hoặc vị trí đã được xác định trong các quy hoạch như Quy hoạch mạng lưới đường bộ, Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch vùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch 2017.

- Trong trường hợp cần bổ sung kết nối của tuyến đường khác với đường cao tốc đang khai thác, vị trí kết nối phải được cập nhật hoặc điều chỉnh trong một trong các quy hoạch đã nêu. Việc bổ sung nút giao với đường cao tốc cần được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý tuyến đường cao tốc. Kinh phí cho việc xây dựng bổ sung kết nối này sẽ do chủ đầu tư của tuyến đường cần kết nối chi trả.

Trường hợp đặc biệt:

Trong một số trường hợp đặc biệt, việc xác định nguồn kinh phí cho kết nối đường cao tốc được xây dựng có thể có sự khác biệt đáng kể so với các quy định thông thường. Cụ thể:

- Kết nối được xây dựng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh: Đối với các kết nối được xây dựng nhằm phục vụ cho mục đích quốc phòng hoặc an ninh, nguồn kinh phí sẽ do Bộ Quốc phòng hoặc các cơ quan an ninh có thẩm quyền chi trả. Việc này đảm bảo rằng các công trình hạ tầng quan trọng cho an ninh quốc gia được triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời bảo mật các thông tin liên quan đến quốc phòng và an ninh.

- Kết nối được xây dựng phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt: Trong trường hợp kết nối được xây dựng để hỗ trợ các dự án phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt, nguồn kinh phí có thể được huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Bao gồm:

+ Ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước có thể được sử dụng để đảm bảo rằng các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng được thực hiện đúng tiến độ và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

+ Vốn đầu tư của doanh nghiệp: Các doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ việc xây dựng kết nối có thể được yêu cầu đóng góp một phần hoặc toàn bộ chi phí. Điều này đặc biệt áp dụng cho các dự án lớn như khu công nghiệp, khu đô thị mới, hoặc các cơ sở hạ tầng kinh tế quan trọng khác.

+ Các nguồn vốn hợp pháp khác: Ngoài ngân sách nhà nước và vốn đầu tư của doanh nghiệp, còn có thể huy động các nguồn vốn hợp pháp khác như các khoản vay từ ngân hàng, quỹ phát triển, hoặc các nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế. Sự đa dạng trong các nguồn vốn này giúp đảm bảo rằng các dự án phát triển kinh tế - xã hội có đủ tài chính để hoàn thành một cách hiệu quả và bền vững.

Như vậy, trong các trường hợp đặc biệt này, việc xác định nguồn kinh phí cho việc xây dựng kết nối được tiếp cận một cách linh hoạt và đa dạng, nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội đều được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định trách nhiệm chi trả kinh phí

Việc xác định trách nhiệm chi trả kinh phí cho các kết nối đường cao tốc là một vấn đề quan trọng và phức tạp, đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố khác nhau để đảm bảo tính công bằng, hợp lý và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Dưới đây là phân tích chi tiết về các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc xác định trách nhiệm chi trả kinh phí:

Vị trí kết nối:

- Vị trí kết nối nằm trên địa bàn quản lý của đơn vị hành chính nào? Cần xác định rõ ràng đơn vị có thẩm quyền và trách nhiệm chính trong việc quản lý, duy trì và phát triển hạ tầng giao thông tại khu vực đó.

- Việc kết nối có ảnh hưởng đến quy hoạch giao thông chung của khu vực hay không? Cần đánh giá tác động của kết nối đối với hệ thống giao thông hiện có và các dự án quy hoạch trong tương lai.

Mục đích kết nối:

- Việc kết nối nhằm phục vụ nhu cầu giao thông thông thường hay có mục đích đặc biệt nào khác? Cần phân biệt rõ ràng mục đích sử dụng để xác định bên thụ hưởng chính và có trách nhiệm đóng góp chi phí.

- Việc kết nối mang lại lợi ích gì cho các bên liên quan? Cần xác định rõ ràng các bên hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ việc kết nối để có cơ sở chia sẻ trách nhiệm chi trả kinh phí hợp lý.

Tính chất và quy mô kết nối:

- Kết nối là cầu vượt, nút giao, hay đường dẫn? Mỗi loại hình kết nối có đặc điểm kỹ thuật và chi phí xây dựng khác nhau, ảnh hưởng đến mức độ đầu tư cần thiết.

- Quy mô của kết nối lớn hay nhỏ? Quy mô công trình càng lớn, chi phí xây dựng và duy trì càng cao, đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn hơn.

- Kết nối có tính chất đơn giản hay phức tạp? Việc thi công các công trình phức tạp thường đòi hỏi kỹ thuật cao và tốn kém chi phí hơn.

Khả năng tài chính của các bên liên quan:

- Khả năng tài chính của các bên liên quan như chủ đầu tư đường cao tốc, chủ đầu tư tuyến đường khác, và ngân sách nhà nước là yếu tố quan trọng để cân nhắc mức độ đóng góp.

- Các bên liên quan có nghĩa vụ chi trả theo quy định của pháp luật, hợp đồng hoặc cam kết trước đó.

- Các bên có khả năng huy động vốn từ nguồn vốn tự có, vay vốn ngân hàng, hoặc kêu gọi đầu tư từ các nguồn khác.

Các yếu tố bổ sung:

- Việc kết nối có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường hay không? Cần đánh giá tác động môi trường và có biện pháp giảm thiểu phù hợp để đảm bảo tính bền vững.

- Việc kết nối cần đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn giao thông theo quy định.

- Việc xác định trách nhiệm chi trả kinh phí phải tuân thủ theo quy trình và thủ tục pháp lý hiện hành để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Việc xác định trách nhiệm chi trả kinh phí cho các kết nối đường cao tốc cần được thực hiện dựa trên phân tích tổng thể và chi tiết các yếu tố liên quan. Cần đảm bảo tính công bằng, hợp lý, hiệu quả sử dụng nguồn lực và phù hợp với quy định của pháp luật. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu, và cộng đồng địa phương, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra giải pháp tối ưu và đảm bảo thành công của dự án.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về mà Ai chi trả kinh phí xây dựng bổ sung kết nối của tuyến đường khác với đường cao tốc đang khai thác? Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn!