1. Giấy nộp trả kinh phí là gì?

Kinh phí là số tiền được dự định chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định để thực hiện các hoạt động, dự án hoặc kế hoạch của một tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân. Kinh phí có thể bao gồm các khoản chi phí như lương, thuê mặt bằng, tiền điện, nước, vật tư, vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến hoạt động của tổ chức hoặc dự án. Việc quản lý kinh phí là rất quan trọng để đảm bảo sự thành công của các hoạt động, dự án hoặc kế hoạch. Nếu kinh phí được quản lý tốt, tổ chức hoặc cá nhân có thể đảm bảo sự tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động và đạt được các mục tiêu đề ra. Trong khi đó, nếu kinh phí không được quản lý đúng cách, sẽ dẫn đến các vấn đề như chi phí vượt quá dự kiến, tài chính thiếu hụt hoặc hoạt động không thể hoàn thành. Do đó, việc lập kế hoạch và quản lý kinh phí là một phần quan trọng trong việc quản lý tổ chức, dự án hoặc kế hoạch của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào.

Giấy nộp trả kinh phí là một loại giấy tờ được sử dụng để đăng ký, yêu cầu hoặc thông báo việc trả lại một khoản tiền kinh phí đã được thanh toán trước đó. Thông thường, giấy nộp trả kinh phí được sử dụng trong các tình huống như:

- Khi một tổ chức hoặc cá nhân đã thanh toán trước một khoản tiền kinh phí cho một dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó, nhưng sau đó quyết định không sử dụng hoặc muốn trả lại khoản tiền đó. Khi một cá nhân hoặc tổ chức đã đặt một khoản tiền đặt cọc để đảm bảo việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó, nhưng sau đó quyết định không sử dụng hoặc muốn trả lại khoản tiền đó.

- Giấy nộp trả kinh phí thường bao gồm các thông tin như tên và địa chỉ của người nộp, số tiền cần trả lại, lý do trả lại tiền, thông tin về dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ đã thanh toán trước đó. Khi đối tượng cần trả lại tiền đã xác nhận thông tin đó, thì quá trình trả lại tiền sẽ được tiến hành.

 

2. Mẫu giấy nộp trả kinh phí số C2-05a/NS là gì?

Mẫu giấy nộp trả kinh phí là một biểu mẫu quan trọng trong quá trình quản lý kinh phí của một tổ chức hoặc cá nhân. Nó được sử dụng để báo cáo về các khoản chi phí đã chi tiêu và yêu cầu hoàn trả số tiền thừa lại cho đơn vị quản lý kinh phí. Mẫu giấy nộp trả kinh phí số C2-05a/NS là một mẫu giấy tờ được sử dụng để đăng ký, yêu cầu hoặc thông báo việc trả lại một khoản tiền kinh phí đã được thanh toán trước đó. Đây là mẫu giấy tờ do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017. Mẫu giấy nộp trả kinh phí số C2-05a/NS gồm có 2 bản, bản gốc và bản sao.

Để yêu cầu trả lại khoản tiền đã thanh toán trước đó, người nộp cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu giấy tờ này, ký và gửi đến cơ quan hoặc tổ chức đang quản lý khoản tiền đó. Thông tin cần điền vào mẫu giấy nộp trả kinh phí số C2-05a/NS bao gồm:

- Thông tin về người nộp: Tên đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân nộp.

- Địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc địa chỉ thường trú.

- Mã số thuế.

- Số tài khoản ngân hàng.

- Thông tin về khoản tiền kinh phí cần trả lại: Số tiền cần trả lại.

- Lý do trả lại tiền (nếu có).

- Số hợp đồng hoặc quyết định thanh toán.

- Ngày, tháng và năm thanh toán.

- Chữ ký và xác nhận của người nộp.

Sau khi hoàn tất việc điền thông tin vào mẫu giấy nộp trả kinh phí số C2-05a/NS, người nộp cần ký và gửi đến cơ quan hoặc tổ chức đang quản lý khoản tiền đó để yêu cầu hoặc thông báo việc trả lại tiền. Cơ quan hoặc tổ chức này sẽ xác nhận thông tin và tiến hành trả lại khoản tiền đã thanh toán trước đó.

Mẫu giấy nộp trả kinh phí số C2-05a/NS đóng vai trò quan trọng trong việc yêu cầu hoàn trả số tiền kinh phí đã chi tiêu trong quá trình thực hiện các hoạt động, dự án hoặc kế hoạch của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân. Cụ thể, mẫu giấy nộp trả kinh phí giúp người nộp giấy tờ yêu cầu được hoàn trả lại số tiền kinh phí đã chi tiêu một cách chính xác và nhanh chóng. Đồng thời, việc sử dụng mẫu giấy nộp trả kinh phí còn giúp tăng tính minh bạch, tránh những tranh chấp về số tiền chi tiêu và hoàn trả trong quá trình quản lý kinh phí. Ngoài ra, mẫu giấy nộp trả kinh phí còn là một trong những tài liệu quan trọng trong quá trình kiểm toán, giúp kiểm tra tính đúng đắn và hợp lệ của các khoản chi tiêu và hoàn trả kinh phí. Vì vậy, việc sử dụng mẫu giấy nộp trả kinh phí số C2-05a/NS đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí một cách hiệu quả và minh bạch, đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và cả cộng đồng.

 

3. Cách điền mẫu giấy nộp trả kinh phí số C2-05a/NS

Mẫu giấy nộp trả kinh phí số C2-05a/NS là một biểu mẫu được sử dụng để yêu cầu trả lại khoản tiền đã nộp vào tài khoản của cơ quan hoặc tổ chức. Để điền mẫu giấy này, bạn cần tuân theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhập thông tin của người nộp

Quý khách hàng cần điền đầy đủ tên đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân nộp, địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc địa chỉ thường trú của người nộp, mã số thuế của người nộp và số tài khoản ngân hàng của người nộp.

Bước 2: Nhập thông tin về khoản tiền cần trả lại

Quý khách hàng cần ghi rõ số tiền cần trả lại, lý do trả lại tiền (nếu có), số hợp đồng hoặc quyết định thanh toán và ngày, tháng và năm thanh toán.

Bước 3: Ký và xác nhận thông tin

Người nộp cần ký tên vào ô "Người nộp" ở phía dưới của mẫu giấy tờ và ghi ngày, tháng và năm khi ký tên. Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nhận giấy tờ sẽ ký tên vào ô "Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nhận" để xác nhận thông tin.

Bước 4: Lưu giữ và gửi giấy tờ

Quý khách hàng nên lưu giữ bản gốc của giấy tờ và gửi bản sao cho cơ quan hoặc tổ chức quản lý khoản tiền đó để yêu cầu hoặc thông báo việc trả lại tiền.

Lưu ý rằng việc điền đầy đủ và chính xác thông tin trong mẫu giấy nộp trả kinh phí số C2-05a/NS rất quan trọng để tránh sai sót trong quá trình trả lại tiền. Nếu cần, quý khách hàng có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng và điền thông tin trên mẫu giấy tờ này hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan hoặc tổ chức quản lý khoản tiền đó.

 

4. Mẫu Giấy nộp trả kinh phí số C2-05a/NS mới nhất 

Tải ngay: Mẫu giấy nộp trả kinh phí số C2-05a/NS mới nhất

Dưới đây là nội dung về mẫu giấy nộp trả kinh phí theo mẫu số C2-05a/NS mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

(Kèm theo Giấy rút dự toán/ủy nhiệm chi số ....  ngày .... tháng ....năm 20....)

Tài khoản dự toán

 Tài khoản tiền gửi: 

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Công ty CP ABC

2. Mã đơn vị: a1267

3. Tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại ngân hàng thương mại

I. Nội dung đề nghị thanh toán:

(Đơn vị: Đồng)

STT

Họ và tên

Tài khoản ngân hàng

Tổng số

Trong đó:

Ghi

chú

Số Tài khoản người hưởng

Tên ngân hàng

Lương và phụ cấp theo lương

Tiền công

lao động thường xuyên theo

hợp đồng

Tiền thu

nhập tăng thêm

Tiền

thưởng

Tiền phụ

cấp và trợ cấp khác

Tiền

khoán

Tiền

học

bổng

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng số

 45

 556

 66

 77

67 

 66

77 

65 

 4

I.

Đối với công chức, viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 1

223 

3456 

13 

23 

12 

11 

33 

44 

2.

 4

 6

 76

 53

 34

 77

 i

 7

 6

 6

 5

 3

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Đối với lao động hợp đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 1

 23

 34

 12

 477

 77

 8

 t4

 33

 21

 55

 7

2.

 3

 456

 67

 7

 8

 4

 7

 9

 y8

 8

 87

III.

Đối với lao động thường xuyên theo hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền bằng chữ: 100.000.000 đồng

Người lập đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ  vướng mắc hay câu hỏi pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai, nhà ở trực tuyến qua số hotline1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!