Ai giữ quyền chủ tịch nước?

Theo quy định tại Điều 93 Luật Hiến pháp năm 2013, do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành quy định:

Điều 93:

Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước.

Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Theo đó khi Chủ tịch nước qua đời thì người thay thế Chủ tịch nước giữ quyền là Phó chủ tịch nước. Nhưng Phó chủ tịch nước chỉ giữa Quyền Chủ tịch nước chứ không đương nhiên là Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước chỉ giữ Quyền chủ tịch nước cho tới khi quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.